Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Licytacja elektroniczna na roboty budowlane

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Anna Bugała-Grzymek

Jeżeli przedmiot zamówienia na roboty budowlane można określić na tyle jednoznacznie, by jedynym elementem odpowiedzi wykonawców była cena, to warto zastosować tryb licytacji elektronicznej.

Licytacja elektroniczna na roboty budowlane została wprowadzona ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw1. Przepisy wówczas wprowadzone pozwalają zamawiającemu skorzystać z trybu licytacji elektronicznej przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Ponieważ tryb licytacji elektronicznej nie wynika wprost z dyrektyw unijnych i nie znajduje swojego odpowiednika w unijnych procedurach, to licytacje nie mogą być stosowane w odniesieniu do postępowań o wartości przekraczającej progi unijne.

Nowelizacja pzp z 2008 r. zniosła również obowiązek składania ofert w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 78 ust. 1 pzp).

Warunki zastosowania trybu licytacji elektronicznej

Przesłanka dotycząca udzielania zamówienia w trybie licytacji elektronicznej została zawarta w art. 74 pzp. Aby zamawiający mógł zastosować tryb licytacji elektronicznej dla robót budowlanych, konieczne jest spełnienie tylko jednego warunku: wartość robót budowlanych ustalona na podstawie art. 33 pzp nie może być wyższa niż 5 186 000 euro2. Co do zasady wynikającej z art. 133 ust. 1 pzp licytacji elektronicznej nie stosuje się przy udzielaniu zamówień sektorowych, a także zamówień, których wartość jest równa wartości progowej lub ją przekracza. Zamawiający, decydując się na tryb licytacji elektronicznej, nie ponosi formalno-prawnego ryzyka związanego z wyborem niekonkurencyjnego trybu udzielania zamówienia publicznego.

Zamawiający powinni reglamentować zastosowanie licytacji ze względu na okoliczności faktyczne. Licytacja elektroniczna prowadzona jest tylko w odniesieniu do kryterium ceny, a zatem przedmiotem licytacji elektronicznej nie mogą być roboty budowlane, co do których nie można zastosować ceny jako jedynej cechy różnicującej. Ponadto licytacja nie sprawdzi się w przypadku nabywania robót budowlanych o znacznej wartości i poziomie skomplikowania. Licytacja jest dobrym trybem dla robót budowlanych, których przedmiot oraz warunki realizacji można określić na tyle jednoznacznie, aby jedynym elementem odpowiedzi wykonawców była cena.

Na rynku robót budowlanych najłatwiej jest udzielić zamówień w trybie licytacji elektronicznej na remonty obejmujące: malowanie, tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, wykładanie podłóg i ścian, ocieplanie budynków, wykonywanie pokryć dachowych, stawianie ścianek działowych, przepierzeń ze standardowych materiałów, wykonanie chodników, przebudowa dróg, burzenie i rozbiórka obiektów itp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne