Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wydatki publiczne do 30 000 euro

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Magdalena Wedelstedt

Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy nieprzekraczające progu bagatelności są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp.

Podwyższenie kwoty wartości zamówienia lub konkursu, od której uzależniony jest obowiązek stosowania procedur określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 14 000 do 30 000 euro ma zapewnić – zgodnie z założeniami ustawodawcy – zachowanie zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej (dalej: UE), w tym z zasadami traktatowymi, które gwarantują swobodę przepływu towarów i usług na obszarze krajów członkowskich.

Jakim regułom podlegają zamówienia do 30 000 euro

W przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwolnienie ze stosowania pzp zwiększa swobodę zamawiającego w zakresie wyboru sposobu zawarcia umowy. Obowiązujące przepisy nie narzucają zamkniętego katalogu sposobów zawierania umów, jednak postanowienia ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) oraz praktyka prawna wskazują następujące modele:

 

 1. model ofertowy, polegający na zastosowaniu trybu zapytania o cenę i zawarciu umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (art. 66–70 kc);
 2. model negocjacyjny, uzależniający zawarcie umowy od przeprowadzenia negocjacji (art. 72–721 kc);
 3. model przetargowy, czyli zawarcie umowy w drodze aukcji albo przetargu (art. 701–705 kc).

 

Warto wspomnieć, że istotne znaczenie w kontekście uchwalonej zmiany ma fakt, iż zamawiający ponosi każdorazowo pewne koszty stałe, związane z organizacją i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od jego wartości. W niektórych przypadkach koszty te przewyższają zyski wynikające z przeprowadzenia postępowania, co należy uznać za okoliczność niesprzyjającą wydatkowaniu środków publicznych w sposób oszczędny i efektywny. A zatem umożliwienie udzielania zamówień publicznych o stosunkowo niewielkiej wartości poza procedurami określonymi w pzp nie stoi w opozycji do prawa unijnego i traktatowego. Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza przy tym zupełnej swobody zawierania umów. Zamówienia takie są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp, a procedura ich udzielania podlega kontroli prowadzonej przez odpowiednie instytucje (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższą Izbę Kontroli) pod kątem przestrzegania przez zamawiających należących do sektora finansów publicznych zasad wydatkowania środków publicznych, określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Przepis ten jednoznacznie nakazuje zamawiającemu wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Akty prawne obowiązujące przy zamówieniach lub konkursach o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
  dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 168 ze zm.)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne