Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wydatki publiczne do 30 000 euro

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Magdalena Wedelstedt

Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza zupełnej swobody w zawieraniu umów. Zakupy nieprzekraczające progu bagatelności są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp.

Podwyższenie kwoty wartości zamówienia lub konkursu, od której uzależniony jest obowiązek stosowania procedur określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 14 000 do 30 000 euro ma zapewnić – zgodnie z założeniami ustawodawcy – zachowanie zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej (dalej: UE), w tym z zasadami traktatowymi, które gwarantują swobodę przepływu towarów i usług na obszarze krajów członkowskich.

Jakim regułom podlegają zamówienia do 30 000 euro

W przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zwolnienie ze stosowania pzp zwiększa swobodę zamawiającego w zakresie wyboru sposobu zawarcia umowy. Obowiązujące przepisy nie narzucają zamkniętego katalogu sposobów zawierania umów, jednak postanowienia ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc) oraz praktyka prawna wskazują następujące modele:

 

 1. model ofertowy, polegający na zastosowaniu trybu zapytania o cenę i zawarciu umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (art. 66–70 kc);
 2. model negocjacyjny, uzależniający zawarcie umowy od przeprowadzenia negocjacji (art. 72–721 kc);
 3. model przetargowy, czyli zawarcie umowy w drodze aukcji albo przetargu (art. 701–705 kc).

 

Warto wspomnieć, że istotne znaczenie w kontekście uchwalonej zmiany ma fakt, iż zamawiający ponosi każdorazowo pewne koszty stałe, związane z organizacją i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od jego wartości. W niektórych przypadkach koszty te przewyższają zyski wynikające z przeprowadzenia postępowania, co należy uznać za okoliczność niesprzyjającą wydatkowaniu środków publicznych w sposób oszczędny i efektywny. A zatem umożliwienie udzielania zamówień publicznych o stosunkowo niewielkiej wartości poza procedurami określonymi w pzp nie stoi w opozycji do prawa unijnego i traktatowego. Reguła określona w art. 4 pkt 8 pzp nie oznacza przy tym zupełnej swobody zawierania umów. Zamówienia takie są nadal zamówieniami publicznymi w rozumieniu art. 2 pkt 13 pzp, a procedura ich udzielania podlega kontroli prowadzonej przez odpowiednie instytucje (regionalne izby obrachunkowe, Najwyższą Izbę Kontroli) pod kątem przestrzegania przez zamawiających należących do sektora finansów publicznych zasad wydatkowania środków publicznych, określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp). Przepis ten jednoznacznie nakazuje zamawiającemu wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Akty prawne obowiązujące przy zamówieniach lub konkursach o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
  dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 168 ze zm.)

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne