Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wady i zalety podwyższenia progu stosowania ustawy

Data publikacji: 02-05-2014 Autor: Grzegorz Kwitek, Marcin Piątek
Autor: Rys. B. Brosz

Podniesienie progu bagatelności ma na celu m.in. zmniejszenie biurokracji związanej z procedurą przetargową. Pojawia się jednak wątpliwość, czy nie naruszy to konkurencyjności postępowań.

Od 16 kwietnia 2014 r. obowiązuje ustawa z dnia 14 marca o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. W ramach tej nowelizacji Sejm uchwalił podniesienie progu, powyżej którego zamawiający muszą stosować procedury przewidziane w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), z 14 000 do 30 000 euro. W praktyce oznacza to, że zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty blisko 127 000 zł netto zostaną wyłączone z systemu zamówień publicznych. Zmiana ta wywołała mieszane uczucia. Z jednej strony została przyjęta z zadowoleniem przez zamawiających, z drugiej jednak – różne opinie mają na jej temat wykonawcy i instytucje kontrolne.

 

Ewolucja dotycząca tzw. progu bagatelności dokonuje się w systemie zamówień publicznych, począwszy od ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r., a jego podwyższanie niewątpliwie związane jest ze zmianami świadomości i zachowań uczestników rynku zamówień publicznych. W okresie transformacji ustrojowej z początku lat 90. konieczne było wprowadzenie bardzo restrykcyjnych przepisów. Odnosiły się one do wszystkich zamówień, bez względu na ich wartość, choć w przypadku postępowań o wartości do kwoty 20 000 ECU1 ustawę stosowano w ograniczonym zakresie: nie było m.in. obowiązku zamieszczania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP), wyłączone było stosowanie zasady pisemności postępowania, protokołu postępowania czy prymatu przetargu nieograniczonego. Dopiero zmiana ustawy o zamówieniach publicznych z 2001 r. wprowadziła próg, do którego nie stosowano ustawy, w wysokości 3000 euro. Kolejna nowelizacja, z 2002 r., podniosła ten próg do 6000 euro. Taki też próg bagatelności przewidywała uchwalona w 2004 r. nowa ustawa. W 2007 r. ustawodawca zwiększył kwotę, do której nie stosuje się pzp, do 14 000 euro. Obecna zmiana jest zatem nie pierwszą – i pewnie nie ostatnią – modyfikacją tego progu.

Skutki pozytywne – szanse i możliwości

Z punktu widzenia zamawiającego podwyższenie progu przyczyni się z pewnością do zmniejszenia biurokracji związanej z wyborem wykonawcy i udzielaniem zamówień publicznych. Spowoduje natomiast zwiększenie zainteresowania zamówieniami, których wartość nie przekracza progu bagatelności, ze strony małych i średnich przedsiębiorców oraz wykonawców, którzy – do tej pory zniechęceni skomplikowanymi dla nich przepisami – w ogóle nie ubiegali się o zamówienia publiczne. Mimo że w większej liczbie postępowań nie trzeba będzie stosować procedur wynikających z pzp, to zamawiający mają świadomość, że wybór kontrahenta musi być przejrzysty i ma gwarantować przestrzeganie zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych (dalej: ufp), w tym przede wszystkim zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Wyrazem troski zamawiających o transparentne wyłanianie wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych są uregulowania wewnętrzne, zgodnie z którymi wybór kontrahenta musi być poprzedzony rozeznaniem rynku, czy to przez zapytania ofertowe, czy w formie przetargu organizowanego na podstawie ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc). Wpływ na sposób wyłaniania wykonawców mają również wytyczne obowiązujące w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej (np. wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Duży nacisk kładzie się w nich na przejrzystość i zachowanie konkurencyjności przy wydatkowaniu środków (służy temu m.in. upublicznienie zamiaru dokonania zakupu czy konieczność wcześniejszego rozeznania rynku). Wyłączenie stosowania trybów przewidzianych w pzp nie wyłącza konieczności przestrzegania przez zamawiających zasad wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj. zasady swobodnego przepływu towarów, swobody prowadzenia działalności gospodarczej oraz swobody świadczenia usług, których wyrazem są wcześniej wspomniane zasady: równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnej uznawalności, proporcjonalności i przejrzystości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne