Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Podziały geodezyjne

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Barbara Iwanowiec

Wybór geodety wykonującego usługi z zakresu podziałów nieruchomości powinien następować w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wartość zamówienia przekracza 14 tysięcy euro.

Organem wykonawczym gminy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z tej racji wykonuje on uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W szczególności do jego zadań należy gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. Zasób nieruchomości jest pojęciem techniczno-prawnym. Obecnie obejmuje nieruchomości stanowiące własność gminy (z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste) oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy, np. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Wytyczne obowiązujące organ wykonawczy gospodarujący nieruchomościami gminnymi zawarte są w art. 12 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.) – dalej: ugn. Z przepisu tego wynika, że gospodarowanie nieruchomościami odbywać ma się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Zasady prawidłowej gospodarki nie zostały w wymienionym wyżej akcie prawnym zdefiniowane. Nie ulega jednak wątpliwości, że chodzi o wykonywanie czynności faktycznych i prawnych – wynikających z posiadania, pobierania pożytków i rozporządzania – oraz efektywnych gospodarczo z punktu widzenia gminy i interesu społecznego.

 

Wykonując uzasadnione gospodarczo czynności wynikające ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości gminnych, może zachodzić konieczność zlecenia prac geodezyjnych z zakresu podziału, wznowienia znaków granicznych czy dokonania weryfikacji danych ewidencyjnych nieruchomości.


Podział nieruchomości

 

1. podział prawny – polegający na wydzieleniu z nieruchomości wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie oznaczonych w katastrze nieruchomości i przeniesieniu przez dotychczasowego właściciela prawa własności części swojej nieruchomości na rzecz innej osoby (zmiana właściciela); nie wymaga wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału,

2. podział geodezyjny – polegający na wydzieleniu z dotychczas istniejącej i oznaczonej jednej działki nowej konfiguracji działek po dokonaniu pomiarów i nadaniu im nowego oznaczenia wraz z nowym określeniem powierzchni; wymaga wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału. Pojęcia podziału prawnego i podziału geodezyjnego występują w przepisach rozdziału 1 ugn, pomimo braku wyraźnego ich rozróżnienia.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne