Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Roboty budowlane przy zabytkach

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Małgorzata Gmiter

Od inspektora nadzoru i kierownika robót budowlanych prowadzonych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków wymaga się m.in. odpowiedniego wykształcenia oraz kilkuletniej praktyki zawodowej.

Na gruncie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dalej: uoz) pojęcie robót budowlanych oznacza takie roboty budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (dalej: pr.bud.), które są podejmowane przy zabytku lub w otoczeniu zabytku. Zgodnie z art. 3 pr.bud. przez określenie „roboty budowlane” należy rozumieć budowę, przebudowę, montaż, remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego. Budowa oznacza przy tym wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu oraz odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, a przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji. Remont zaś polega na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

Trzeba zaznaczyć, że pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagane jest wyłącznie do prowadzenia robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w otoczeniu zabytku wpisanym do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 uoz).

Przepisy prawne

Podobnie rzecz się ma ze specjalnymi kwalifikacjami do kierowania robotami budowlanymi lub do sprawowania nadzoru inwestorskiego, które są wymagane tylko w odniesieniu do robót budowlanych w zabytkach wpisanych do rejestru i w ich otoczeniu wpisanym do rejestru. Jakie zatem kwalifikacje powinien posiadać kierownik robót budowlanych i inspektor nadzoru w przypadku wspomnianych zabytków? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie to wydano na podstawie art. 37 uoz, w którym zapowiedziano, że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób wydawania pozwoleń na prowadzenie m.in. robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, dodatkowe wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy takich zabytkach oraz sposób potwierdzania tych dodatkowych wymagań. W ustawie zastrzeżono też, że przy określaniu dodatkowych wymagań wobec osób uprawnionych m.in. do prowadzenia robót budowlanych niezbędne jest wskazanie wykształcenia oraz praktyki zawodowej, jakich się oczekuje od tych osób. Rozporządzenie nie określa jednak sposobu potwierdzania kwalifikacji do kierowania robotami budowlanymi i sprawowania nadzoru inwestorskiego mimo deklaracji zawartej w jego początkowym akapicie (§ 1 ust. 2 pkt 3).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne