Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Newralgiczny sprzęt wojskowy

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Tomasz Kołodziejski

Przy zamówieniach sprzętu newralgicznego należy wziąć pod uwagę m.in. kwestie związane z prawami autorskimi do projektów i patentami, a także przepisy dotyczące informacji niejawnych.

W celu zdefiniowania newralgicznego sprzętu wojskowego należy przytoczyć szereg łączących się ze sobą, funkcjonujących w odrębnych ustawach, pojęć. Będą to w szczególności przepisy zawarte w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), ustawie o ochronie informacji niejawnych (dalej: uoin), ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz definicja bezpieczeństwa RP.

Podstawowe pojęcia

Artykuł 2 pkt 5b pzp definiuje sprzęt newralgiczny jako sprzęt do celów bezpieczeństwa, który wiąże się z korzystaniem z informacji niejawnych, wymaga ich wykorzystania lub je zawiera. Zgodnie z uoin informacje niejawne to takie informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Należy zwrócić uwagę na wyszczególnienie zawarte w art. 1 ust. 2 uoin, zgodnie z którym przepisy ustawy mają zastosowanie m.in. do następujących podmiotów:

 

  • jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej (dalej: MON) lub przez niego nadzorowanych (pkt 2);
  • przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych (pkt 6).


Zestawienie tych podmiotów jest niezbędne dla omawiania tematu dostaw sprzętu wojskowego w ramach zamówień publicznych, gdzie jednostki organizacyjne podległe MON lub przez niego nadzorowane będą występowały w roli zamawiającego, a przedsiębiorcy scharakteryzowani w art. 1 ust. 2 pkt 6 uoin – w roli wykonawców.

W rozumieniu art. 2 pkt 2 uoin materiałem jest dokument lub przedmiot albo dowolna ich część, chronione jako informacja niejawna, a zwłaszcza urządzenie, wyposażenie lub broń wyprodukowane albo będące w trakcie produkcji, a także składnik użyty do ich wytworzenia.

Należy też wspomnieć o podstawowych celach polskiej polityki bezpieczeństwa, które zostały określone następująco:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne