Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Oddział przedsiębiorcy jako wykonawca

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Andrzej Wesołek
Tagi:    oświadczenie

Oświadczenia woli i działania podejmowane przez oddział przedsiębiorcy należy uważać za działania tego przedsiębiorcy. Oddział bowiem nie jest podmiotem samodzielnie zdolnym do czynności prawnych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dotyczące wiedzy i doświadczenia. Tym samym, zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (dalej: pzp), warunki te odnoszą się do osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia i złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia i składający ofertę w postępowaniu musi posiadać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Zdolność prawna wynika z posiadanej osobowości prawnej lub z zasad określonych w art. 331 § 1 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc). Tylko bowiem taki podmiot może samodzielnie występować w obrocie prawnym, a więc i w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Warunki pozytywne i negatywne

Jak zatem ocenić sytuację, kiedy do udziału w postępowaniu przystępuje oddział przedsiębiorcy? Czy uznać go za wykonawcę, czy za reprezentanta przedsiębiorcy? Jak ocenić, czy zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne i czy spełnienie tych warunków odnosi się do całej jednostki, a nie tylko do jej oddziału? Problematyka ta jest coraz bardziej aktualna, zwłaszcza w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych.

Warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do właściwości podmiotowej wykonawcy. Od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Precyzowanie warunków udziału w postępowaniu ma na celu ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego lub co do którego zachodzi prawdopodobieństwo nienależytego wykonania zamówienia. Przez „warunki udziału w postępowaniu” należy zatem rozumieć warunki, które zostały określone przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 pzp. Odnoszą się one do właściwości podmiotowej wykonawcy, a ich spełnienie jest wymagane od każdego wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod rygorem wykluczenia. W art. 22 pzp sformułowano tzw. warunki pozytywne, których spełnienie kwalifikuje wykonawcę do udziału w postępowaniu. Natomiast tzw. warunki negatywne określone zostały w art. 24 pzp: zaistnienie którejkolwiek z sytuacji wskazanych w tym przepisie wyklucza wykonawcę z postępowania.

Niesamodzielność prawna oddziału

Aby ofertę złożoną przez oddział przedsiębiorstwa ocenić pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy zbadać charakter oddziału w stosunkach gospodarczych i ocenić, czy może on samodzielnie występować w obrocie prawnym (a więc i w postępowaniu o udzielenie zamówienia) oraz składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne