Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Określanie kryteriów rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Aneta Mościcka
Tagi:    konsorcjum   rażąco niska cena   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

W ustawie – Prawo zamówień publicznych nie wskazano parametrów, które pozwalałyby na jednoznaczne ustalenie poziomu, poniżej którego cenę należy uznać za rażąco niską.

Ponieważ w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie zdefiniowano pojęcia rażąco niskiej ceny, pojęcie to staje się subiektywne. Należy zatem sprawdzać, czy ceny proponowane w ofertach (składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego) są adekwatne do przedmiotu zamówienia i do sytuacji rynkowej, którą obrazują ceny innych ofert złożonych w postępowaniu.

Z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp wynika obowiązek odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Jednak zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania procedury wyjaśnień na okoliczność wystąpienia rażąco niskiej ceny w odniesieniu do każdej oferty z najniższą ceną.

Procedura weryfikacji

W razie wątpliwości, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o to, by w określonym terminie przedstawił wyjaśnienia dotyczące tych elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny. Przy ocenie wyjaśnień zamawiający bierze pod uwagę m.in. metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy (art. 90 ust. 2 pzp). Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnień albo jeśli dowodzą one, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, to zamawiający odrzuca ofertę. Przepisy dotyczące sprawdzania ofert pod kątem rażąco niskiej ceny budzą w praktyce wiele wątpliwości. Dowodem na to jest m.in. odwołanie, które zostało rozstrzygnięte przez KIO w wyroku z 27 września 2013 r. (KIO 2181/13).

Studium przypadku

Wspomniany wyrok (KIO 2181/13) dotyczył sprawy, w której zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Jeden z wykonawców (dalej: odwołujący), którego oferta nie została wybrana, wniósł odwołanie wobec czynności wyboru oferty złożonej przez przedsiębiorstwo „G.” jako oferty najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 90 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp, a w konsekwencji art. 7 ust. 1 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne