Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Równe traktowanie wykonawców

Data publikacji: 01-04-2014 Autor: Mariusz Partyka

Z analizy orzecznictwa wynika, że nierówne traktowanie wykonawców przejawia się głównie w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych konsekwencji z takich samych okoliczności.

Zasada równego traktowania wykonawców jest jedną z podstawowych zasad systemu zamówień publicznych i jako taka musi być respektowana w pełnym zakresie, począwszy od etapu przygotowania zamówienia, przez procedurę, aż po wybór oferty najkorzystniejszej. Zasadę tę statuuje art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), w którym ustawodawca nakazuje zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców. Co to oznacza w praktyce?

Zasada równego traktowania wykonawców, jak podniósł Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (postanowienie z 17 marca 2008 r., VIII Ga 22/08), oznacza jednakowe traktowanie wykonawców na każdym etapie postępowania, bez preferowania jednych i dyskryminowania innych wykonawców ze względu na ich właściwości. Przestrzeganie tej zasady polega na stosowaniu jednej miary do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji, nie zaś na jednakowej ocenie wykonawców (zob. też wyrok KIO 2272/12, KIO 2333/12, KIO 2349/12, KIO 2350/12). Wszelkie rygory stosowane wobec wykonawców mogą mieć swe źródło wyłącznie w przepisach określonych w pzp1. Nierówne traktowanie wykonawców przejawia się przede wszystkim w odmiennej ocenie tych samych faktów lub w wyciąganiu różnych następstw z takich samych okoliczności (zob. wyrok KIO 589/13).

W ramach ogólnie rozumianej zasady równego traktowania wykonawców w ujęciu praktycznym można wyróżnić kilka zagadnień, które przedstawiono w dalszej części artykułu wraz ze stosownym orzecznictwem.

Podstawowe założenia

Wszelkie wymagania w stosunku do wykonawców należy rozważać z punktu widzenia zasady proporcjonalności. Zarówno przy formułowaniu warunków udziału, jak i przy kryteriach przedmiotowych należy więc wymagać tylko tego, co jest niezbędne do osiągnięcia przez zamawiającego założonych celów. Warto jednocześnie za każdym razem rozważyć, czy nie można ich osiągnąć przy pomocy mniej restrykcyjnych wymagań.

Wzór umowy, będący elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), z natury rzeczy będzie korzystniejszy dla zamawiającego niż dla wykonawcy, co jednak w żadnym razie nie stanowi o nierównym traktowaniu wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne