Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Każdy zamówieniowiec wie, że BADANIE ofert stanowi podstawę do wyłonienia wykonawcy, a BEZSTRONNOŚĆ to jedna z najważniejszych zasad prowadzenia zamówień publicznych. Wszelkie BŁĘDY w tym zakresie mogą być BRZEMIENNE w skutki…

BADANIE i ocena ofert to czynności podejmowane przez zamawiającego w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymagania podmiotowe i przedmiotowe opisane w siwz. Najczęściej czynności te wykonywane są przez komisję przetargową, która rekomenduje kierownikowi zamawiającego podjęcie konkretnych decyzji w stosunku do każdej ze złożonych ofert (m.in. wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty, wezwanie do wyjaśnień, odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawcy) i wskazuje ofertę najkorzystniejszą.

BIEGŁY to osoba posiadająca wiadomości specjalne z zakresu objętego zamówieniem. Służy on komisji przetargowej pomocą w ocenie ofert. Biegły może być również członkiem komisji przetargowej. O statusie biegłego i potrzebie jego powołania decyduje kierownik zamawiającego, na wniosek komisji przetargowej lub z własnej inicjatywy. Biegły obligatoryjnie składa oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z prowadzonego postępowania.

Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o zamówienie zobowiązane są do zachowania BEZSTRONNOŚCI i obiektywizmu w podejmowanych działaniach. Zasada ta odnosi się nie tylko do pracowników zamawiającego, ale również do innych osób działających na jego rzecz. Jej uszczegółowieniem jest m.in. oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania składane przez osoby wykonujące czynności.

BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZP) to jeden z dwóch (obok Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) publikatorów ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych. Wybór miejsca publikacji ogłoszeń zależy od wartości szacunkowej zamówienia: BZP jest właściwym miejscem do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, których wartość nie przekracza tzw. progów unijnych. Ogłoszenia w BZP zamieszczane są przez samego zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne