Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Formy porozumiewania się

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

Na podstawie art. 27 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami jest możliwe za pomocą różnych form komunikacji:

 

  • pisemnej,
  • faksowej,
  • elektronicznej.


Warto przypomnieć, że choć wybór formy należy do zamawiającego, to wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji. Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.


Zamawiający drogą faksową wysłał do wykonawcy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i zgodnie z art. 27 ust. 2 pzp zażądał niezwłocznego potwierdzenia faktu jego otrzymania. Urządzenie wygenerowało raport o prawidłowej transmisji, jednak wykonawca nie potwierdził otrzymania zawiadomienia. Czy zamawiający powinien podjąć w związku z tym dodatkowe czynności?

Ustawodawca uważa sposób komunikowania drogą faksową za pewny, niewymagający potwierdzenia w formie pisemnej, a możliwość żądania potwierdzenia, że otrzymano zawiadomienie, ma jedynie walor dowodowy. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) w wyroku z 24 lipca 2012 r. (KIO 1468/12) podkreśliła, że art. 27 ust. 2 pzp nie wskazuje bezwzględnego obowiązku żądania potwierdzenia prawidłowości przesłania faksu w każdym przypadku. Sam raport z transmisji faksu jest wiarygodnym dowodem potwierdzającym przekazanie zawiadomienia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacjach nieuregulowanych w pzp mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc). Zgodnie z art. 61 § 2 kc oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Raport z transmisji faksu potwierdza, że w danym dniu, o określonym czasie doszło do wprowadzenia treści tego pisma do środka komunikacji elektronicznej (faks) w taki sposób, aby adresat pisma (wykonawca) mógł się zapoznać z jego treścią. Brak potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli w żaden sposób nie potwierdza, że oświadczenie woli nie zostało skutecznie złożone.

Niemniej jednak składy orzekające podkreślają, że decydując się na przekazanie dokumentów drogą faksową, strona przekazująca wiadomość faksem powinna uzyskać dowód, że treść faksu dotarła do adresata w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią (zob. KIO 849/12). W opisanej sytuacji wystarczająca byłaby np. rozmowa telefoniczna z wykonawcą, w wyniku której powstałaby notatka załączona do akt postępowania (zob. KIO 346/13).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne