Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Wykluczenie wykonawcy

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    oświadczenie   konsorcjum   siwz

Sama przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej nie przesądza o tym, że złożenie przez niego oferty w postępowaniu prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji.

Wskutek nowelizacji z 12 października 2012 r. w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) pojawiła się nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik) – złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba) w swoich wyrokach odniosła się do opisanej przesłanki, wskazując na okoliczności, jakie zamawiający musi wziąć pod uwagę, chcąc wykluczyć wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp.

Przesłanki, które musi wykazać zamawiający, by wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp było skuteczne – wyrok KIO z 16 września 2013 r. (KIO 2117/13)

Stan faktyczny:
Do zamawiającego w danym postępowaniu wpłynęło dziewięć wniosków, w tym wniosek konsorcjum firm A i B (Odwołującego) oraz wniosek firmy B. W toku badania i oceny wniosków zamawiający wzywał obu wykonawców do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów.

Wykonawca B w piśmie z 30 lipca 2013 r., wyjaśniając na żądanie zamawiającego wątpliwości dotyczące złożonych we wniosku dokumentów, oświadczył: „Z przyczyn o obiektywnym charakterze zmuszeni jesteśmy wycofać złożony przez B przedmiotowy wniosek, a co za tym idzie – prosimy o niedokonywanie dalszej oceny naszego wniosku”. W piśmie z 28 sierpnia 2013 r. zamawiający poinformował wykonawców (w tym Odwołującego) o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o wykluczeniu Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 1 oraz art. 82 ust. 1 pzp.

Stanowisko Izby:
Izba podkreśliła, że w celu ustalenia, czy zachodzi wskazana w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania, zamawiający – na podstawie art. 24b ust. 1 pzp – zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących istniejących powiązań w ramach grupy kapitałowej. Oceniając te wyjaśnienia, zamawiający bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w tym w szczególności wpływ powiązań między przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu i przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji (ust. 2 art. 24b pzp). Izba stwierdziła, że określając przywołaną przesłankę w pzp, ustawodawca ściśle opisał okoliczności, w których może nastąpić wykluczenie wykonawcy z postępowania. Są one następujące:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne