Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Realne udostępnianie potencjału osobowego

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    konsorcjum   podmiot trzeci

Czy wykonawca, wskazując potencjał innego podmiotu na etapie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do wykorzystania tego potencjału na etapie realizacji umowy?

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wykonawca, który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, może odwołać się do zasobów innego podmiotu w celu uzyskania danego zamówienia. W myśl art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W praktyce tematyka korzystania z potencjału podmiotów trzecich wzbudza wiele kontrowersji. W przypadku potencjału osobowego powstaje m.in. bardzo istotne pytanie o to, czy można te same osoby wskazywać jako zasób kadrowy w różnych przetargach, których realizację zaplanowano w podobnym czasie. Jest to pytanie o realny udział w wykonaniu zamówienia osób wskazanych jako tzw. personel kluczowy.

Potencjał własny czy podmiotu trzeciego

Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i spełnienia warunków stawianych przez zamawiającego może być oparte na różnych podstawach i stosunkach prawnych. W praktyce mogą pojawić się np. wątpliwości dotyczące tego, kiedy wykonawca dysponuje własnym potencjałem, a kiedy potencjałem podmiotu trzeciego.

Wykonawca w danym przetargu musi wykazać się prawem do dysponowania konkretnymi osobami. Jeżeli są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę albo na podstawie cywilnoprawnej umowy o współpracy, to zasadniczo nie ma wątpliwości co do tego, że są one potencjałem osobowym danego wykonawcy. Trudności pojawiają się wtedy, gdy osoba współpracująca z danym wykonawcą prowadzi działalność gospodarczą, czyli jest samozatrudniona albo pozostaje w stosunku pracy w pełnym/niepełnym wymiarze i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Powstaje pytanie, czy w świetle pzp taką osobę należy traktować jako osobną firmę (czyli podmiot trzeci), co w konsekwencji oznaczałoby, że wykonawca, startując w przetargu, musi uzyskać od niej pisemne zobowiązania o udostępnieniu potencjału zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp.

Linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) jest w tym zakresie spójna. W orzeczeniu z 2 lipca 2009 r. (KIO/UZP 766/09) KIO stwierdziła, że w przypadkach, gdy tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio między wykonawcą a tą osobą, dysponowanie to ma charakter bezpośredni. Przy czym bez znaczenia jest tutaj natura prawna takiego stosunku (a zatem, czy jest to umowa o pracę, umowa o świadczenie usług, umowa przedwstępna czy samozatrudnienie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą). Podobne stanowisko zaprezentowała Izba również w późniejszych wyrokach, a także Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne