Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Błędy w dokumentacji a zamówienia dodatkowe

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego uwarunkowana jest m.in. wystąpieniem zdarzenia, którego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie planowania zamówienia podstawowego.

Kwestię udzielania zamówień dodatkowych reguluje m.in. art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zgodnie z tym przepisem tryb z wolnej ręki można wybrać wtedy, gdy:

 

  • zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym;
  • zamówienie dodatkowe nie przekracza 50% wartości dotychczasowego zamówienia;
  • zamówienie dodatkowe niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;
  • wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.


Warunki te muszą być spełnione łącznie, a dodatkowo musi zaistnieć jedna z następujących okoliczności:

 

  • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
  • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Wyjątkowość trybu niekonkurencyjnego

Stosowanie procedur niekonkurencyjnych powinno być traktowane jako wyjątek od zasady. Tryb zamówienia z wolnej ręki ma charakter wyjątkowy z uwagi na brak konkurencyjności postępowania, a określone przez ustawodawcę przesłanki jego zastosowania należy interpretować ściśle, jako wyjątki od zasady udzielania zamówienia publicznego w trybach otwartych; nie można stosować wykładni rozszerzającej te przesłanki.

Analiza przesłanek

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) przeprowadzenie postępowania z naruszeniem ustawowych przesłanek zastosowania danego trybu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, czyli zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (zob. uchwała KIO z 13 października 2011 r., KIO/KD 77/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne