Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Błędy w dokumentacji a zamówienia dodatkowe

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego uwarunkowana jest m.in. wystąpieniem zdarzenia, którego przy zachowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć na etapie planowania zamówienia podstawowego.

Kwestię udzielania zamówień dodatkowych reguluje m.in. art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Zgodnie z tym przepisem tryb z wolnej ręki można wybrać wtedy, gdy:

 

  • zamówienie nie jest objęte zamówieniem podstawowym;
  • zamówienie dodatkowe nie przekracza 50% wartości dotychczasowego zamówienia;
  • zamówienie dodatkowe niezbędne jest do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego;
  • wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.


Warunki te muszą być spełnione łącznie, a dodatkowo musi zaistnieć jedna z następujących okoliczności:

 

  • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów;
  • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Wyjątkowość trybu niekonkurencyjnego

Stosowanie procedur niekonkurencyjnych powinno być traktowane jako wyjątek od zasady. Tryb zamówienia z wolnej ręki ma charakter wyjątkowy z uwagi na brak konkurencyjności postępowania, a określone przez ustawodawcę przesłanki jego zastosowania należy interpretować ściśle, jako wyjątki od zasady udzielania zamówienia publicznego w trybach otwartych; nie można stosować wykładni rozszerzającej te przesłanki.

Analiza przesłanek

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) przeprowadzenie postępowania z naruszeniem ustawowych przesłanek zastosowania danego trybu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 pzp, czyli zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (zob. uchwała KIO z 13 października 2011 r., KIO/KD 77/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne