Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Niekonkurencyjne konsorcjum

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w przetargach.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zawierają porozumienie, najczęściej zwane umową konsorcjum, lub umowę spółki, w której regulują prawa i obowiązki każdej ze stron. O ile umowę spółki zawierają przedsiębiorcy (czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które z reguły działają nie tylko na potrzeby konkretnego zamówienia publicznego), o tyle umowa konsorcjum zawierana jest zazwyczaj na potrzeby pozyskania i realizacji konkretnego zamówienia przez dwa lub więcej podmiotów posiadających osobowość prawną.

Sumowanie potencjału i wspólny cel gospodarczy

Co do zasady wykonawcy zawierają umowę o wspólne ubieganie się o zamówienie wtedy, gdy nie są w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu samodzielnie. Wówczas ich potencjały, potwierdzające spełnianie tych warunków (określonych w art. 22 pzp), są sumowane. Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie Zespołu Arbitrów (zob. wyrok z 7 lipca 2006 r., UZP/ZO/0–1928/06) oraz Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba).
 

  • Wyrok KIO z 2 września 2010 r. (KIO 1794/10)


„Prawo do tworzenia konsorcjum i wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ma właśnie na celu umożliwienie sprostania wymaganiom siwz i ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, którzy nie posiadają odpowiedniego potencjału do samodzielnego złożenia oferty”.

Izba zauważyła jednak, że konsorcja mogą być tworzone nie tylko przez wykonawców, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, lecz także przez podmioty dążące do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (tj. pozyskania i realizacji umowy o zamówienie) przez działanie w oznaczony sposób (tj. złożenie oferty wspólnej). Dopuszczalność zawierania umów konsorcjum jest niepodważalna w świetle zasady swobody umów, wynikającej z art. 3531 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne