Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Niekonkurencyjne konsorcjum

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

W art. 23 pzp ustawodawca wskazał wprost, że w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólną. Jednak w niektórych sytuacjach może to ograniczać konkurencyjność w przetargach.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zawierają porozumienie, najczęściej zwane umową konsorcjum, lub umowę spółki, w której regulują prawa i obowiązki każdej ze stron. O ile umowę spółki zawierają przedsiębiorcy (czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które z reguły działają nie tylko na potrzeby konkretnego zamówienia publicznego), o tyle umowa konsorcjum zawierana jest zazwyczaj na potrzeby pozyskania i realizacji konkretnego zamówienia przez dwa lub więcej podmiotów posiadających osobowość prawną.

Sumowanie potencjału i wspólny cel gospodarczy

Co do zasady wykonawcy zawierają umowę o wspólne ubieganie się o zamówienie wtedy, gdy nie są w stanie spełnić warunków udziału w postępowaniu samodzielnie. Wówczas ich potencjały, potwierdzające spełnianie tych warunków (określonych w art. 22 pzp), są sumowane. Stanowisko to zostało potwierdzone w orzecznictwie Zespołu Arbitrów (zob. wyrok z 7 lipca 2006 r., UZP/ZO/0–1928/06) oraz Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba).
 

  • Wyrok KIO z 2 września 2010 r. (KIO 1794/10)


„Prawo do tworzenia konsorcjum i wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ma właśnie na celu umożliwienie sprostania wymaganiom siwz i ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, którzy nie posiadają odpowiedniego potencjału do samodzielnego złożenia oferty”.

Izba zauważyła jednak, że konsorcja mogą być tworzone nie tylko przez wykonawców, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, lecz także przez podmioty dążące do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego (tj. pozyskania i realizacji umowy o zamówienie) przez działanie w oznaczony sposób (tj. złożenie oferty wspólnej). Dopuszczalność zawierania umów konsorcjum jest niepodważalna w świetle zasady swobody umów, wynikającej z art. 3531 ustawy – Kodeks cywilny (dalej: kc).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne