Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Rzetelność, efektywność i doświadczenie

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    siwz

Stosowanie w praktyce zasady, która została określona w art. 22 ust. 5 pzp budzi wątpliwości związane m.in. z niejednoznacznością pojęć.

Wskutek przyjęcia nowelizacji z dnia 12 października 2012 r. do ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadzono art. 22 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, oraz opis sposobu oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Co tak naprawdę należy oceniać

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawy, które wymagają wykonania prac związanych z rozmieszczaniem lub instalacją, oraz na usługi lub roboty budowlane zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia. Niestety, ustawodawca posługując się tymi niejednoznacznymi sformułowaniami postawił przed zamawiającymi (nie po raz pierwszy i nie ostatni zapewne) problem, z którym sami muszą sobie poradzić. Problem ten zawiera się w pytaniu: co tak naprawdę należy oceniać na podstawie art. 22 ust. 5 pzp? Nie do końca jasny wydaje się też cel wprowadzenia tego przepisu, zwłaszcza że w uzasadnieniu do projektu samej ustawy nic na ten temat nie napisano1. Dopiero w uzasadnieniu uchwały Senatu RP2, na podstawie której do pzp wprowadzono omawiany przepis, wskazano: „Koncepcja Senatu zakłada, iż weryfikacja rzetelności wykonawcy byłaby dokonywana w oparciu o opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i umożliwiała zamawiającemu uwzględnienie przy dokonywanej ocenie całokształtu uprzednio realizowanych przez wykonawcę zamówień. Tym samym ocena doświadczenia i wiedzy wykonawcy, a także jego potencjału technicznego, osobowego i finansowego, dokonywana byłaby przy uwzględnieniu zarówno robót wykonanych prawidłowo, jak i przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień publicznych. Proponowana regulacja «zrywa» z dokonywaniem oceny zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego wyłącznie na podstawie należycie wykonanych robót, potwierdzonych referencjami przez ich zleceniodawców. Aktualnie nie bada się bowiem w postępowaniu przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania zamówień, które podważają wiarygodność, rzetelność oraz wiedzę i doświadczenie wykonawcy. Inaczej, zdaniem Senatu, należy ocenić wykonawcę, który wykazuje wykonanie np. dwóch robót wymaganych przez zamawiającego w opisie warunku i nie ma na swym koncie zamówień niewykonanych lub zrealizowanych nienależycie, a inaczej wykonawcę, który poza robotami służącymi do potwierdzenia warunku, przemilcza informacje o niewykonanych lub nienależycie wykonanych umowach. W tym drugim przypadku zamawiający powinien dysponować możliwością oceny wpływu tego rodzaju sytuacji na rzetelność i zdolność wykonawcy do prawidłowego wykonania udzielanego zamówienia”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne