Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Podwykonawstwo w robotach budowlanych

Data publikacji: 03-03-2014 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz

W myśl obowiązujących od niedawna przepisów zamawiający w zawieranej z wykonawcą umowie o roboty budowlane powinien uregulować zasady zawierania umów o podwykonawstwo.

Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadziła nowe przepisy związane z kwestią podwykonawstwa. W związku z tym pojawiły się również nowe wątpliwości uczestników systemu zamówień publicznych, dotyczące m.in. kwestii umów. Warto na wstępie przytoczyć fragment wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych w tej sprawie: „Katalog obowiązkowych (minimalnych) postanowień umowy o roboty budowlane podany w art. 143d ust. 1 ustawy Pzp obliguje zamawiającego do doprecyzowania postanowień w zakresie podwykonawstwa, pozostawiając jednak do swobodnej decyzji zamawiającego szczegółowe uregulowanie tych kwestii. (…) Z uwagi na powyższe umowa w sprawie zamówienia publicznego, będąca umową o roboty budowlane, powinna zawierać postanowienia wymienione w art. 143d ust. 1 ustawy Pzp. Brak ww. postanowień stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp”1.

A zatem każdy polski zamawiający, działając zgodnie z prawem, musi przewidzieć postanowienia dotyczące podwykonawstwa, jakie będą obowiązywały w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie realizacji umowy zawartej w wyniku tego postępowania. Przede wszystkim należy ustalić, do jakich umów o podwykonawstwo będą się odnosić te nowe postanowienia. Według przepisów dotyczy to tylko umów zawartych w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarte między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9b pzp). Oznacza to, że w przypadku realizacji przez wykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowa o podwykonawstwo (której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane) może być zawarta nie tylko między wykonawcą a podmiotem trzecim (podwykonawcą), ale także między podmiotem trzecim (podwykonawcą) a innym podmiotem (dalszym podwykonawcą).

Definicja umowy o podwykonawstwo

Tak szeroki zakres rynku, którego dotyczą umowy o podwykonawstwo w rozumieniu pzp, wynika według ustawodawcy z charakteru robót budowlanych, obejmujących złożone procesy budowlane oraz wymagających często zaangażowania kilku szczebli podwykonawców i dalszych podwykonawców. Wskazana definicja umowy o podwykonawstwo nie ma zastosowania do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131a do 131p pzp), które posiadają autonomiczną definicję umowy o podwykonawstwo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne