Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Fot. W. Benicewicz, Ingram Publishing
Autor: Piotr Kanarek

Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić ten fakt w złożonej ofercie.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła wiele zmian, które – moim zdaniem – mogą sprawić niejeden kłopot zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

 

Jedną z nich jest dodanie w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ustępów 2a, 2b i 2c.

Nowe zasady oceny spełniania warunków

Dodane w nowelizacji przepisy w art. 26 pzp dotykają wielu istotnych aspektów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a dokładniej mówiąc związanych z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. W art. 26 ust. 2a pzp ustawodawca zawarł normę prawną umożliwiającą żądanie przez zamawiającego, od wykonawcy wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Warunki te muszą być określone już w ogłoszeniu o zamówieniu, a później w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto brzmienie art. 26 ust. 2a potwierdza od dawna znaną zasadę, że dokument dostarczony przez wykonawcę (w tym także ten dostarczony po terminie otwarcia ofert w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp) może być wystawiony po terminie składania ofert, ale musi potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

Zmiana w art. 26 poprzez dodanie ust. 2b pozwala natomiast na rozszerzenie znanej już możliwości polegania na cudzym potencjale technicznym i osobach, a także wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

 

  • Wyrok KIO z dnia 16 lipca 2009 r. (KIO/UZP 832/09)

 

„W ocenie Izby nie ma podstaw do uznania, iż brak wskazania przez zamawiającego, do kogo miał odnosić się certyfikat EN ISO 13485:2003 + AC 2007, jest jednoznaczny z tym, iż dokument ten winien być wystawiony na wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy. (…) Wobec powyższego należy zgodzić się z zamawiającym, iż dopuszczalna jest sytuacja, w której dołączony do oferty dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu EN ISO 13485:2003 + AC 2007 wystawiony jest na podwykonawcę, któremu powierzona zostanie realizacja części zamówienia obejmująca roboty objęte rzeczonym certyfikatem”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne