Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-02-2010 Autor: Jerzy Wysocki
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Fot. W. Benicewicz, Ingram Publishing
Autor: Piotr Kanarek

Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić ten fakt w złożonej ofercie.

Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadziła wiele zmian, które – moim zdaniem – mogą sprawić niejeden kłopot zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom.

 

Jedną z nich jest dodanie w art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ustępów 2a, 2b i 2c.

Nowe zasady oceny spełniania warunków

Dodane w nowelizacji przepisy w art. 26 pzp dotykają wielu istotnych aspektów związanych z udzielaniem zamówień publicznych, a dokładniej mówiąc związanych z oceną spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. W art. 26 ust. 2a pzp ustawodawca zawarł normę prawną umożliwiającą żądanie przez zamawiającego, od wykonawcy wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko i wyłącznie w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Warunki te muszą być określone już w ogłoszeniu o zamówieniu, a później w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto brzmienie art. 26 ust. 2a potwierdza od dawna znaną zasadę, że dokument dostarczony przez wykonawcę (w tym także ten dostarczony po terminie otwarcia ofert w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 pzp) może być wystawiony po terminie składania ofert, ale musi potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

 

Zmiana w art. 26 poprzez dodanie ust. 2b pozwala natomiast na rozszerzenie znanej już możliwości polegania na cudzym potencjale technicznym i osobach, a także wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

 

  • Wyrok KIO z dnia 16 lipca 2009 r. (KIO/UZP 832/09)

 

„W ocenie Izby nie ma podstaw do uznania, iż brak wskazania przez zamawiającego, do kogo miał odnosić się certyfikat EN ISO 13485:2003 + AC 2007, jest jednoznaczny z tym, iż dokument ten winien być wystawiony na wykonawcę w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy. (…) Wobec powyższego należy zgodzić się z zamawiającym, iż dopuszczalna jest sytuacja, w której dołączony do oferty dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu EN ISO 13485:2003 + AC 2007 wystawiony jest na podwykonawcę, któremu powierzona zostanie realizacja części zamówienia obejmująca roboty objęte rzeczonym certyfikatem”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne