Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawcy muszą mieć zapewnione RÓWNE traktowanie, opis przedmiotu zamówienia musi określać parametry RÓWNOWAŻNE, a cena nie może być RAŻĄCO niska. Jakie jeszcze imperatywy wiążą się z literą R w zamówieniach publicznych?

ROBOTĄ budowlaną w rozumieniu pzp jest wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wyszczególnionych w rozporządzeniu wykonawczym do pzp lub obiektu budowlanego. Dodatkowym warunkiem jest finansowanie ROBÓT z dowolnych środków oraz wykonywanie ich zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Ustawowa definicja ROBÓT budowlanych jest nieco odmienna od definicji określonej w prawie budowlanym.

RAŻĄCO niska cena oferty to cena niewiarygodna, nierealistyczna, znacząco odbiegająca „w dół” od cen rynkowych oferowanych za podobne zamówienie. Cenę oferty porównuje się do wartości szacunkowej zamówienia podanej przez zamawiającego, a nie do cen pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Zamawiający zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego podejrzenie RAŻĄCO niskiej ceny. Ciężar dowodu spoczywa na wykonawcy – to on musi wskazać okoliczności upoważniające go do obniżenia ceny, np. zastosowane rozwiązania techniczne, oszczędność metody albo wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia, dostępne tylko dla danego wykonawcy. Z kolei kwestia rażąco wysokiej ceny nie została w pzp uregulowana.

Odpis z właściwego REJESTRU lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej to dokumenty, które informują o otwarciu likwidacji wykonawcy lub ogłoszeniu jego upadłości. Wykonawców, którzy znajdują się w jednej z tych sytuacji, zamawiający wyklucza. Wyjątkiem od wykluczenia jest przypadek, w którym wykonawca po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne