Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Interpretacja nowych przepisów

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    podmiot trzeci   siwz
Autor: Fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Jak należy rozumieć pojęcie „kluczowe części zamówienia”?

Ogólną zasadą jest, że wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (art. 36a ust. 1). Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy, celem wprowadzenia odstępstwa od tej zasady (zawartego w art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp) jest dążenie do zapewnienia prawidłowej realizacji zamówienia bezpośrednio przez wykonawcę, zweryfikowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jak pisze UZP: „Zaproponowana regulacja stanowi wyważony kompromis pomiędzy swobodą wykonawcy w zakresie zlecenia podwykonawstwa zamówienia publicznego a ochroną interesów zamawiającego, dotyczących zapewnienia realizacji kluczowych części zamówienia bezpośrednio przez wykonawcę, którego niezbędny do realizacji zamówienia potencjał, zasoby, doświadczenie i inne warunki zostały potwierdzone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego”. Przyjmuje się, że w przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia do zastrzeżenia do osobistej realizacji przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o tego rodzaju zamówienie będą mogli się ubiegać wykonawcy, którzy mają odpowiedni własny potencjał.

Ustawodawca, dając zamawiającemu możliwość ograniczenia udziału podwykonawców w realizacji zamówienia, nie zawarł niestety w ustawie definicji legalnej pojęcia kluczowych części zamówienia. Należy zatem przyjąć, że gdy zamawiający będzie chciał skorzystać z art. 36a ust. 2 pkt 1 pzp, będzie musiał samodzielnie wyjaśnić wykonawcom w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), co w danym postępowaniu należy rozumieć jako „kluczowe części zamówienia”. Wydaje się zasadne przyjęcie, że są to najważniejsze elementy w danym zamówieniu, jednak zamawiający będzie musiał to ocenić na gruncie konkretnych kazusów.

Jako przykład można podać świadczenie usług prawniczych, w których zamawiający wskazuje, że np. dyżur w siedzibie zamawiającego nie może być świadczony przez podwykonawcę albo że opinie prawne sporządzane w toku realizacji usługi muszą być realizowane przez wykonawcę samodzielnie. Jednocześnie trzeba mieć na względzie postanowienia art. 36a ust. 3 pzp, zgodnie z którym ograniczenie w udziale podwykonawców nie działa w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne