Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Aneta Mościcka

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

Istnieje możliwość unieważnienia już podpisanej umowy w postępowaniu przetargowym, jeśli w danym postępowaniu naruszono przepisy proceduralne albo gdy sama umowa obarczona jest wadą, powodującą jej nieważność. Warto zatem wiedzieć, jakie są przesłanki unieważnienia umowy, jak wygląda procedura z tym związana oraz jakie są konsekwencje dla wzajemnych rozliczeń między wykonawcą i zamawiającym.

Nieważność względna i bezwzględna

Umowa, także umowa o udzielenie zamówienia publicznego, może być dotknięta różnymi wadami, które powodują jej nieważność. Kodeks cywilny (dalej: kc) przewiduje dwie formy nieważności czynności prawnej (umowy): bezwzględną i względną. W przypadku nieważności bezwzględnej umowa nie wywołuje skutków od samego początku jej podpisania. Natomiast nieważność względna oznacza, że umowę można unieważnić, gdy się na tę nieważność powoła uprawniona osoba (podmiot), albo jeżeli orzeknie o tym sąd. W razie nieważności względnej czynność prawna wywołuje skutki prawne do czasu jej unieważnienia przez sąd.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przewiduje możliwość unieważnienia umowy zarówno od momentu jej zawarcia, jak i od momentu orzeczenia o jej unieważnieniu. Wskazuje na to art. 146 ust. 3 pzp, zgodnie z którym unieważnienie umowy odnosi skutek od momentu jej zawarcia, za wyjątkiem unieważnienia umowy w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożenia w uzasadnionych wypadkach przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO) kary finansowej (zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b pzp). Do unieważnienia umowy dochodzi w drodze wyroku KIO lub sądu.

Odstąpienie od stwierdzenia unieważnienia

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają różny charakter, mogą dotyczyć np. świadczeń jednorazowych lub też o charakterze ciągłym. Zgodnie z art. 192 ust. 3 pkt 2 pzp, jeżeli podpisano już umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz zachodzi jedna z przesłanek nieważności umowy wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp, to KIO ma prawo:

 

a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne