Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zamówienie na inwentaryzację zieleni parku miejskiego

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Agnieszka Biszewska

Choć przepisy związane z ochroną środowiska nie wskazują wprost obowiązku inwentaryzacji zieleni, to może się ona okazać niezbędna m.in. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji na danym terenie.

Inwentaryzacja zieleni to spis podstawowych elementów przyrody, który pozwala na syntezę wiedzy o bioróżnorodności badanego obszaru. Odpowiednio przygotowana inwentaryzacja stanowi podstawę do opracowania rzetelnej dokumentacji projektowej, a następnie do opisu przedmiotu zamówienia dla przyszłej inwestycji. Zwykle wykonuje się ją w celu określenia wielkości i rodzaju zieleni występującej na terenie przewidzianym pod planowaną inwestycję. Czerpie się z niej wiedzę o ewentualnej kolizji elementów przyrody z robotami budowlanymi.

Opracowanie inwentaryzacji może stanowić również podstawowy materiał wyjściowy do:

 

  • sporządzenia projektu zagospodarowania terenu;
  • przygotowania ekspertyz przyrodniczych i środowiskowych;
  • oszacowania opłat za wycinkę.


Inwentaryzacja zieleni (w tym inwentaryzacja dendrologiczna) pozwala np. na wskazanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, a także zawiera informacje np. o konieczności wykonania zabiegów pielęgnacji danego drzewa.

Ochrona zieleni i krajobrazu w prawie

W Konstytucji Rzeczypospolitej zawarto zapis, który stanowi, że Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konstytucja daje tylko ogólne wskazania, natomiast sprawy związane z ochroną zieleni i krajobrazu zostały szerzej uregulowane w ustawie – Prawo ochrony środowiska (dalej: poś) i w ustawie o ochronie przyrody.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony zieleni i krajobrazu, a także obszarów chronionych, nie nakładają obowiązku sporządzania szczegółowych inwentaryzacji zieleni (w tym inwentaryzacji dendrologicznych). Nie określają również zakresu, formy ani momentu jej powstawania (czy należy ją wykonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, czy wcześniej). Jednak, jak wskazuje art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, dbałość o przyrodę należy do obowiązku gmin. Dodatkowo w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prawodawca jasno stwierdza, że kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gmin.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne