Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Język polski w zamówieniach

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Katarzyna Jachowska

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) postępowanie powinno być przygotowane i prowadzone w języku polskim. Zamawiający ma więc obowiązek sporządzenia w języku polskim niezbędnej dokumentacji postępowania, np. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz protokołu z postępowania. Również informacje przekazywane w trakcie postępowania powinny być przygotowane w języku polskim. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, aby polskiej wersji odpowiednich dokumentów towarzyszyły także pomocnicze wersje sporządzone w innym języku. W takim przypadku wersją wiążącą będzie zawsze wersja sporządzona w języku polskim, natomiast wykonawca będzie ponosił ryzyko korzystania z wersji obcojęzycznych.

Konieczność tłumaczenia dokumentów

W przypadku umów w zamówieniach publicznych warto zwrócić uwagę na art. 4 ustawy o języku polskim (dalej: ujp), gdzie wskazano podmioty, które mają obowiązek używania języka polskiego. Zamawiający objęci tą regulacją są zobowiązani do zawierania umów w języku polskim, przy czym należy wskazać, że umowom tym mogą towarzyszyć wersje obcojęzyczne (zob. art. 7 i 8 ujp). Na zasadę tę powołuje się często skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), a także Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP).
 

  • Wyrok KIO UZP z 23 lipca 2008 r. (KIO/UZP 698/08)


„(…) oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim (zasada udzielania zamówień publicznych). Za zasadne należy uznać odwołanie się w tym względzie także do ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (…), w szczególności do art. 11 pkt 1, 5 i 6 tejże ustawy. Zgodnie z tymi przepisami nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług (…). Stosownie do treści art. 9 ust. 2 i 3 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Poza tym w art. 5 w związku z art. 4 i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o języku polskim zawarty jest wymóg dokonywania wszelkich czynności urzędowych oraz składania oświadczeń woli w języku polskim, dotyczący, w myśl tej ustawy, podmiotów wykonujących zadania publiczne na terytorium RP oraz osób (w znaczeniu jurydycznym) dokonujących wskazanych czynności (oświadczenia woli, podania i inne pisma) wobec takich podmiotów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (co nie miało miejsca w przedmiotowym stanie faktycznym). (…) nawet gdyby SIWZ nie zawierała wymogu złożenia oferty w języku polskim, obowiązek ustawowy prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w tym składania ofert w tym języku, wiąże strony. Norma z art. 9 ust. 3 Pzp dopuszcza wprawdzie wyjątek, ale wymaga zgody Zamawiającego. (…) Przepis art. 9 ust. 2 Pzp nie tylko zawiera normę prawną o charakterze bezwzględnie obowiązującym, lecz jest też przepisem kazuistycznym, co nie pozwala na jego odmienną interpretację. W orzecznictwie utrwalony jest także pogląd, że wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez biegłego tłumacza, a wszystkie załączniki, jakie oferent dołącza do oferty, stają się jej integralną częścią i również do nich stosuje się wymogi takie, jak do oferty (…)” (zob. też wyrok KIO z 1 kwietnia 2011 r., KIO 615/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne