Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Język polski w zamówieniach

Data publikacji: 03-02-2014 Autor: Katarzyna Jachowska

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 9 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) postępowanie powinno być przygotowane i prowadzone w języku polskim. Zamawiający ma więc obowiązek sporządzenia w języku polskim niezbędnej dokumentacji postępowania, np. ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz protokołu z postępowania. Również informacje przekazywane w trakcie postępowania powinny być przygotowane w języku polskim. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, aby polskiej wersji odpowiednich dokumentów towarzyszyły także pomocnicze wersje sporządzone w innym języku. W takim przypadku wersją wiążącą będzie zawsze wersja sporządzona w języku polskim, natomiast wykonawca będzie ponosił ryzyko korzystania z wersji obcojęzycznych.

Konieczność tłumaczenia dokumentów

W przypadku umów w zamówieniach publicznych warto zwrócić uwagę na art. 4 ustawy o języku polskim (dalej: ujp), gdzie wskazano podmioty, które mają obowiązek używania języka polskiego. Zamawiający objęci tą regulacją są zobowiązani do zawierania umów w języku polskim, przy czym należy wskazać, że umowom tym mogą towarzyszyć wersje obcojęzyczne (zob. art. 7 i 8 ujp). Na zasadę tę powołuje się często skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO), a także Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP).
 

  • Wyrok KIO UZP z 23 lipca 2008 r. (KIO/UZP 698/08)


„(…) oferta powinna być złożona w formie pisemnej w języku polskim (zasada udzielania zamówień publicznych). Za zasadne należy uznać odwołanie się w tym względzie także do ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (…), w szczególności do art. 11 pkt 1, 5 i 6 tejże ustawy. Zgodnie z tymi przepisami nie podlegają tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i usług (…). Stosownie do treści art. 9 ust. 2 i 3 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Poza tym w art. 5 w związku z art. 4 i art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o języku polskim zawarty jest wymóg dokonywania wszelkich czynności urzędowych oraz składania oświadczeń woli w języku polskim, dotyczący, w myśl tej ustawy, podmiotów wykonujących zadania publiczne na terytorium RP oraz osób (w znaczeniu jurydycznym) dokonujących wskazanych czynności (oświadczenia woli, podania i inne pisma) wobec takich podmiotów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane (co nie miało miejsca w przedmiotowym stanie faktycznym). (…) nawet gdyby SIWZ nie zawierała wymogu złożenia oferty w języku polskim, obowiązek ustawowy prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w tym składania ofert w tym języku, wiąże strony. Norma z art. 9 ust. 3 Pzp dopuszcza wprawdzie wyjątek, ale wymaga zgody Zamawiającego. (…) Przepis art. 9 ust. 2 Pzp nie tylko zawiera normę prawną o charakterze bezwzględnie obowiązującym, lecz jest też przepisem kazuistycznym, co nie pozwala na jego odmienną interpretację. W orzecznictwie utrwalony jest także pogląd, że wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na ten język przez biegłego tłumacza, a wszystkie załączniki, jakie oferent dołącza do oferty, stają się jej integralną częścią i również do nich stosuje się wymogi takie, jak do oferty (…)” (zob. też wyrok KIO z 1 kwietnia 2011 r., KIO 615/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne