Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Utajnienie informacji a rażąco niska cena

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Łukasz Zalewski

Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadza w art. 8 ust. 3 wyjątek od zasady jawności postępowania. Zgodnie z tym przepisem nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

Ponieważ utajnienie zbyt szerokiego zakresu informacji w ofercie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji – o ile nie są to informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp1 – wykonawcy sięgają po omawianą instytucję coraz chętniej. Dotyczy to w szczególności wyjaśnień rażąco niskiej ceny, które mogą zawierać szereg informacji wyjątkowo cennych dla wykonawcy.

Badanie skuteczności zastrzeżenia tajemnicy

Skuteczność zastrzeżenia przez wykonawcę zakazu udostępniania informacji – w postaci zaktualizowania się ustawowego zakazu ich ujawniania – jest uwarunkowana uprzednim stwierdzeniem, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 uznk (zob. ramka: Przesłanki…). Stąd też oczywiste jest, że to właśnie potencjalny adresat tego zakazu, tj. zamawiający, zobowiązany jest zbadać, czy w konkretnej sytuacji wystąpiły wskazane wyżej przesłanki (zob. uchwała SN z 21 października 2005 r., III CZP 74/05). Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba) w wyroku z 18 stycznia 2012 r. (KIO 59/12): „(…) zamawiający powinien dokonać analizy prawidłowości zastrzeżenia pewnych informacji z oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa, nie tylko analizując określony dokument jako całość, ale jego poszczególne zwroty czy wyliczenia, które mogą stanowić tajemnicą przedsiębiorstwa”. Dokument nie musi bowiem – a czasami wręcz nie może – podlegać zastrzeżeniu w całości, lecz tylko w określonej części. Izba wskazuje też, że przyczyny wyłączenia jawności muszą mieć charakter na tyle obiektywny, by możliwa była ich weryfikacja w postępowaniu odwoławczym (zob. wyrok KIO z 4 marca 2011 r., KIO 322/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne