Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Sieć światłowodowa monitoringu miejskiego

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Agnieszka Biszewska

Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi, to do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

Ustalenie wartości

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustalając wartość zamówienia, należy wziąć pod uwagę rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Kluczowym aktem prawnym regulującym przebieg procesu budowlanego jest ustawa – Prawo budowlane (dalej: pr. bud.). Istotne znaczenie ma tu również art. 31 pzp wskazujący, że jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, to zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Według art. 31 ust. 3 pzp program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne