Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sieć światłowodowa monitoringu miejskiego

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Agnieszka Biszewska

Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi, to do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy.

Ustalenie wartości

Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Ustalając wartość zamówienia, należy wziąć pod uwagę rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania prac projektowych.

Opis przedmiotu zamówienia

Kluczowym aktem prawnym regulującym przebieg procesu budowlanego jest ustawa – Prawo budowlane (dalej: pr. bud.). Istotne znaczenie ma tu również art. 31 pzp wskazujący, że jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, to zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Według art. 31 ust. 3 pzp program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne