Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Poprawianie omyłek w ofercie

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Anna Tumińska, Jan Tumiński

Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wymaga od zamawiającego wykonania wszystkich czynności wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zgodnie z przepisami. Celem tych czynności jest wybór najkorzystniejszej oferty, a w konsekwencji – udzielenie zamówienia. Problemy pojawiające się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynikają m.in. z niepełnej znajomości prawa, z jego niedoskonałości lub z nienależytej staranności przeprowadzenia procedury.

Po stronie wykonawcy leży obowiązek zapewnienia terminowego składania ofert w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego. Natłok różnych obowiązków służbowych ciążących na osobie sporządzającej ofertę oraz konieczność dotrzymania terminu powodują, że często czynność ta wykonywana jest w pośpiechu. To z kolei bywa przyczyną popełniania przez wykonawcę omyłek w ofercie.

Prawodawca, opierając się na wieloletnich doświadczeniach, wprowadził art. 87 do pzp, który stanowi swoistą instytucję „ratowania oferty”. Zapis ten dopuszcza pewną elastyczność w prowadzeniu procedury, m.in. na skutek ustanowienia obowiązku poprawienia przez zamawiającego omyłek w ofercie (art. 87 ust. 2 pzp).

Prawo do popełniania błędów

Zamawiający jest zobligowany do poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne