Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Obliczanie wartości robót budowlanych

Data publikacji: 01-03-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Sposób szacowania wartości robót budowlanych uzależniony jest od tego, czy przedmiotem zamówienia jest samo wykonanie roboty budowlanej, czy też jej zaprojektowanie i wykonanie.

Zasady określające ustalanie wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawarte są w art. 32, 33 i 35 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Art. 32 dotyczy jednak wszystkich rodzajów zamówień, a więc także dostaw i usług. Z ust. 1 tego przepisu wynika, że wartością zamówienia jest kwota netto ustalona z należytą starannością, którą zamawiający przewiduje wypłacić wykonawcy. W tym miejscu rodzi się pytanie: Czym jest zamówienie publiczne? Odpowiedź na nie znajdziemy w art. 2 pkt 13 pzp, zgodnie z którym przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Biorąc pod uwagę te przepisy należy stwierdzić, że ile umów, tyle zamówień, a wartością tych zamówień jest przewidywana szacunkowa ich wartość. Art. 32 ust. 2 pzp zabrania natomiast dzielenia jednego zamówienia na części lub zaniżania jego wartości.

Zamówienia uzupełniające

Art. 32 ust. 3 pzp określa, że jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, przy ustalaniu wartości zamówienia (chodzi o zamówienie podstawowe) uwzględnić powinien wartość zamówień uzupełniających (poprzez ich dodanie).

 

W jaki sposób zamawiający ma określić wartość zamówienia w takiej sytuacji? Czy przed wszczęciem takiego postępowania – oprócz kosztorysu inwestorskiego na zamówienie podstawowe – musi także posiadać kosztorys inwestorski na zamówienie uzupełniające? Znane są, niestety, opinie, z których wynika, że już na etapie udzielania zamówienia podstawowego należy posiadać, także dla zamówienia uzupełniającego, dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski. Jest to ponoć niezbędne, aby spełnić omawiany w art. 32 ust. 3 warunek i do wartości zamówienia podstawowego doliczyć wartość zamówienia uzupełniającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne