Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zasada bezstronności

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Konrad Opalski

Zarzuty w zakresie niezapewnienia bezstronności i obiektywizmu stanowią przeważnie uzupełnienie argumentów dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) oparte jest na kilku podstawowych zasadach, takich jak zasada uczciwej konkurencji, równego traktowania, bezstronności i obiektywizmu oraz pisemności postępowania. Co prawda w doktrynie trwają spory co do tego, czy rzeczywiście możliwe jest wyodrębnienie, jako samodzielnej, zasady bezstronności i obiektywizmu, która nie byłaby jedynie uzupełnieniem – fundamentalnych dla systemu zamówień – zasad zapewnienia w postępowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania1, jednak z formalnego punktu widzenia treść tej zasady ustawodawca wyraził wprost w art. 7 ust. 2 pzp.

Zasada bezstronności i obiektywizmu odnosi się wyłącznie do osób będących pracownikami zamawiającego, to zamawiający bowiem jest gospodarzem prowadzonego postępowania i to jego pracownicy wykonują czynności w postępowaniu. Dlatego też w art. 17 pzp umieszczono instytucję wyłączenia osób, co do których mogłoby zachodzić ryzyko, że nie są bezstronne i obiektywne w danym postępowaniu. Ustawa jasno wymienia katalog okoliczności, których zaistnienie skutkuje koniecznością takiego wyłączenia. Wśród tych okoliczności wskazuje się ubieganie się o zamówienie przez pracownika zamawiającego, zależności rodzinne, byłe zatrudnienie w określonej formie u wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, inne okoliczności prawne lub faktyczne mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób oraz prawomocne skazanie osoby za przestępstwa wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 pzp.

Stanowisko Izby

Naruszenie zasady bezstronności i obiektywizmu nieczęsto jest podnoszone przez składających odwołania przeciwko zamawiającym i przyznać trzeba, że przeważnie staje się niejako uzupełnieniem zarzutów w zakresie naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. W dalszej części artykułu zostaną omówione wyroki Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO lub Izba), których treść odnosi się do opisywanego problemu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne