Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Poświadczenie, oświadczenie i inne dokumenty

Data publikacji: 02-01-2014 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   dostawa   referencje   podmiot trzeci   siwz
Autor: Rys. D. Stańda

W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień.

Jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie wiarygodności wykonawcy jest wiedza i doświadczenie w wykonywaniu zamówień, które były zbliżone swym zakresem, przedmiotem i wartością do zamówienia, o które wykonawca aktualnie się ubiega. Z uwagi na fakt, że ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) formułuje jedynie ogólne wytyczne w zakresie warunków udziału, zamawiający, jako gospodarz postępowania, powinien dokonać dokładnego opisu sposobu ich spełniania. Katalog dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawców, sprecyzowany został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie).

Cele weryfikacji wykonawcy

Podkreśla się, że weryfikacja zdolności wykonawcy przez zamawiającego ma odpowiadać na zasadnicze pytanie, czy wybór danego wykonawcy gwarantuje właściwe wykonanie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu do ostatniej nowelizacji wskazano, że „poprzez badanie wykonawcy i jego dotychczasowych dokonań oraz dostępnego mu potencjału zamawiający winien bowiem dokonywać oceny co do jego przyszłej zdolności do wykonania zamówienia publicznego”1. Zaznaczono również, że cel postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to już nie tylko wybór najkorzystniejszej oferty, lecz także wybór wykonawcy, który będzie w stanie należycie wywiązać się ze swych obowiązków.

Warto zatem przyjrzeć się tym mechanizmom ustawowym, które mają umożliwić wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia. Należy przy tym zwracać uwagę na kompetencje wykonawców i ich profesjonalizm, co zasygnalizowano m.in. w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości z 13 grudnia 2012 r., wydanym w sprawie prejudycjalnej C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact. W orzeczeniu tym Trybunał stwierdził, że nieprawidłowe, niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy lub jej części może być brane pod uwagę przy ocenie zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, świadcząc o jego niższych kompetencjach zawodowych. Zdaniem Trybunału niewykonywanie zobowiązań umownych może stanowić kryterium weryfikacji predyspozycji wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, świadcząc o niższym poziomie jego kompetencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne