Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wady przedmiaru robót

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wartość zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W związku z art. 33 ust. 3 pzp wydano rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: rozporządzenie). Szczególną uwagę należy zwrócić na § 7 rozporządzenia, który opisuje elementy kosztorysu inwestorskiego (zob. ramka: Kosztorys inwestorski).

Pojęcie przedmiaru robót

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6) rozporządzenia przedmiarem robót jest „opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych”. Ze względu na zakres elementów ujętych w przedmiarze można przyjąć, że przedmiar stanowi istotny dokument, który daje wykonawcy ogólne pojęcie co do rodzaju i ilości robót.

W praktyce często zdarza się, że przedmiar przygotowany przez zamawiającego zawiera wady i nieścisłości, skutkujące wadliwym określeniem wartości przedmiotu zamówienia przez oferenta. W związku z tym pojawia się pytanie o znaczenie prawne przedmiaru robót. Ustalenie tej kwestii pozwoli określić, który podmiot biorący udział w postępowaniu przetargowym powinien ponosić konsekwencje wynikające z braku właściwego skalkulowania przedmiotu zamówienia i podania w ofercie zaniżonej ceny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne