Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wady przedmiaru robót

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawca powinien mieć na uwadze pochodny charakter przedmiaru robót oraz sprawdzić, czy zawiera on wszystkie pozycje i jest zgodny z rzeczywistym przedmiotem zamówienia.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wartość zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. W związku z art. 33 ust. 3 pzp wydano rozporządzenie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej: rozporządzenie). Szczególną uwagę należy zwrócić na § 7 rozporządzenia, który opisuje elementy kosztorysu inwestorskiego (zob. ramka: Kosztorys inwestorski).

Pojęcie przedmiaru robót

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6) rozporządzenia przedmiarem robót jest „opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych”. Ze względu na zakres elementów ujętych w przedmiarze można przyjąć, że przedmiar stanowi istotny dokument, który daje wykonawcy ogólne pojęcie co do rodzaju i ilości robót.

W praktyce często zdarza się, że przedmiar przygotowany przez zamawiającego zawiera wady i nieścisłości, skutkujące wadliwym określeniem wartości przedmiotu zamówienia przez oferenta. W związku z tym pojawia się pytanie o znaczenie prawne przedmiaru robót. Ustalenie tej kwestii pozwoli określić, który podmiot biorący udział w postępowaniu przetargowym powinien ponosić konsekwencje wynikające z braku właściwego skalkulowania przedmiotu zamówienia i podania w ofercie zaniżonej ceny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne