Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Gwarancja wadialna

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Maciej Gazda
Tagi:    konsorcjum   wadium   oświadczenie   gwarancja

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

Wadium to określona kwota pieniężna bądź odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wspomnianym zabezpieczeniem, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), może być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Chociaż kwestia treści tych dokumentów nie została szczegółowo uregulowana w przepisach pzp, Prawa bankowego (dalej: pr. bank.) ani ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dalej: udu), to nie ulega wątpliwości, że właściwa gwarancja wadialna powinna obejmować: oznaczenie gwaranta, beneficjenta i zobowiązanego, przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, okres jej obowiązywania, sumę gwarancji, oświadczenie gwaranta o bezwarunkowości i nieodwołalności gwarancji, z jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, oraz warunki wypłaty sumy gwarancyjnej.

Do nieobowiązkowych składników treści gwarancji wadialnej zaklasyfikować z kolei można tytuł gwarancji oraz miejsce i datę jej wystawienia. W praktyce zdarza się, że analizowany dokument zawiera różnego rodzaju uchybienia, na tle których powstają spory między wykonawcami a zamawiającymi, rozstrzygane przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO). Gwarancja nie podlega bowiem ani uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 3–4 lub art. 87 ust. 1 pzp, a brak skutecznego wniesienia wadium skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. wyroki KIO: z 2 sierpnia 2011 r., KIO 1544/11; z 29 stycznia 2009 r., KIO/UZP 69/09).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne