Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Gwarancja wadialna

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Maciej Gazda
Tagi:    konsorcjum   wadium   oświadczenie   gwarancja

Wykonawcy powinni zwracać szczególną uwagę na treść gwarancji wadialnej składanej wraz z ofertą, a w przypadku jakichkolwiek błędów powinni postarać się o uzyskanie stosownych aneksów.

Wadium to określona kwota pieniężna bądź odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wspomnianym zabezpieczeniem, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), może być gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

Chociaż kwestia treści tych dokumentów nie została szczegółowo uregulowana w przepisach pzp, Prawa bankowego (dalej: pr. bank.) ani ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dalej: udu), to nie ulega wątpliwości, że właściwa gwarancja wadialna powinna obejmować: oznaczenie gwaranta, beneficjenta i zobowiązanego, przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, okres jej obowiązywania, sumę gwarancji, oświadczenie gwaranta o bezwarunkowości i nieodwołalności gwarancji, z jednoczesnym zobowiązaniem do zapłaty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, oraz warunki wypłaty sumy gwarancyjnej.

Do nieobowiązkowych składników treści gwarancji wadialnej zaklasyfikować z kolei można tytuł gwarancji oraz miejsce i datę jej wystawienia. W praktyce zdarza się, że analizowany dokument zawiera różnego rodzaju uchybienia, na tle których powstają spory między wykonawcami a zamawiającymi, rozstrzygane przez Krajową Izbę Odwoławczą (dalej: KIO). Gwarancja nie podlega bowiem ani uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu na podstawie art. 26 ust. 3–4 lub art. 87 ust. 1 pzp, a brak skutecznego wniesienia wadium skutkuje obowiązkiem wykluczenia wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp (zob. wyroki KIO: z 2 sierpnia 2011 r., KIO 1544/11; z 29 stycznia 2009 r., KIO/UZP 69/09).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne