Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiany w umowach na roboty budowlane

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: mec. Paweł Granecki

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Problematyka zmian umowy o zamówienie publiczne należy do najważniejszych w całym systemie zamówień publicznych. Obowiązujące rozwiązania nie są jednak postrzegane przez uczestników rynku zamówień publicznych jako pozytywne: aż 70% spośród nich ocenia dopuszczalność zmian umów źle lub bardzo źle1.

Zmiana istotna czy nieistotna

Zmiana umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wymaga modyfikacji pierwotnej treści umowy w drodze zgodnych oświadczeń woli zamawiającego i wykonawcy. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne reguluje art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zgodnie z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz określił warunki takiej zmiany.

Przepis ten jest wyrazem ograniczenia w stosunku do umów o zamówienie publiczne deklarowanej w art. 3531 kodeksu cywilnego (dalej: kc) swobody zawierania i kształtowania postanowień umów cywilnoprawnych (zob. ramka: Ograniczenia swobody…).

Warunki dopuszczalności zmian

W świetle art. 144 ust. 1 pzp zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne, jeżeli:

 

  1. zmiana ma charakter nieistotny albo
  2. zmiana i jej warunki zostały przewidziane w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu, po którym została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którą strony zamierzają zmienić2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne