Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany w umowach na roboty budowlane

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: mec. Paweł Granecki

Wprowadzenie zmian w umowie o zamówienie publiczne jest możliwe pod warunkiem, że są to zmiany nieistotne albo możliwość ich dokonania przewidziano w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Problematyka zmian umowy o zamówienie publiczne należy do najważniejszych w całym systemie zamówień publicznych. Obowiązujące rozwiązania nie są jednak postrzegane przez uczestników rynku zamówień publicznych jako pozytywne: aż 70% spośród nich ocenia dopuszczalność zmian umów źle lub bardzo źle1.

Zmiana istotna czy nieistotna

Zmiana umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wymaga modyfikacji pierwotnej treści umowy w drodze zgodnych oświadczeń woli zamawiającego i wykonawcy. Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne reguluje art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zgodnie z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) oraz określił warunki takiej zmiany.

Przepis ten jest wyrazem ograniczenia w stosunku do umów o zamówienie publiczne deklarowanej w art. 3531 kodeksu cywilnego (dalej: kc) swobody zawierania i kształtowania postanowień umów cywilnoprawnych (zob. ramka: Ograniczenia swobody…).

Warunki dopuszczalności zmian

W świetle art. 144 ust. 1 pzp zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić umowę o zamówienie publiczne, jeżeli:

 

  1. zmiana ma charakter nieistotny albo
  2. zmiana i jej warunki zostały przewidziane w siwz lub w ogłoszeniu o zamówieniu, po którym została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którą strony zamierzają zmienić2.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne