Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Data publikacji: 02-12-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    siwz
Autor: Rys. D. Stańda

Ustalenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu powinno wynikać bezpośrednio z przewidzianego do wykonania konkretnego przedmiotu zamówienia.

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Warunki te dotyczą posiadania przez wykonawców uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia oraz dysponowania przez wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunki te zostały określone abstrakcyjnie w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a zamawiający ma możliwość decydowania, która z ww. dziedzin jest na tyle istotna w danym postępowaniu, że w jej zakresie należy postawić wykonawcom szczególne, skonkretyzowane wymogi. Nie ma bowiem obowiązku wskazywania warunków w każdym obszarze, który został wymieniony w art. 22 ust. 1 pzp.

Definicja niezbędności warunków

Określenie warunków udziału daje gwarancję ochrony interesów wykonawców ubiegających się o zamówienie, a także zabezpiecza dobrze pojęty interes zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania, którego celem jest zawarcie umowy, a następnie jej realizacja. Precyzując warunki udziału w postępowaniu, zamawiający zobowiązany jest do wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) opisu sposobu, w jaki będzie dokonywał oceny spełniania wyznaczonych warunków. Dla trybów, w których nie ma zastosowania ogłoszenie, opis ten zamieszcza się w zaproszeniu do negocjacji.

Pojęcie niezbędności warunków udziału nie zostało w pzp zdefiniowane. Jedynie w art. 22 ust. 4 ustawodawca podkreśla, że opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków musi być związany z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalny. Na brak legalnej definicji niezbędności wskazywała także Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO lub Izba).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne