Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Alfabet zamawiającego

Data publikacji: 12-11-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Litera D wskazuje na takie pojęcia jak np. „definicje”, „dokumentacja” czy „dowody”. Każde z tych zagadnień ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawa pzp zawiera DEFINICJE, określające znaczenie najczęściej pojawiających się w niej sformułowań (m.in. zamówienie publiczne, zamawiający, wykonawca, najkorzystniejsza oferta). Sens niektórych pojęć może być odmienny od powszechnie stosowanych lub wynikających z innych przepisów (np. odmienna jest definicja roboty budowlanej zawarta w prawie budowlanym).

DZIENNIK Urzędowy Unii Europejskiej jestem jednym z dwóch – obok Biuletynu Zamówień Publicznych – elektronicznych publikatorów ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych. Dla zamówień o wartości równej tzw. progom unijnym lub je przekraczającej, współfinansowanych z PO IiŚ, niezamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w DzUrz UE z jednoczesnym niezamieszczeniem ogłoszenia w żadnym innym miejscu (BZP, na stronie internetowej w ogólnopolskim portalu przeznaczonym do publikacji ogłoszeń o zamówieniach, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim) powoduje utratę 100% dofinansowania unijnego.

DOKUMENTY, jakich może żądać zamawiający od wykonawców składających ofertę, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Zawiera ono katalog zamknięty. Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań zamawiającego przez oferowane przez wykonawcę dostawy, usługi lub roboty budowlane. W wyjątkowej sytuacji znajduje się zamawiający sektorowy, który może żądać innych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków niż wskazane w rozporządzeniu, jeśli jest to niezbędne.

Aktualizacja: 25-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne