Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Interes wykonawcy w uzyskaniu zamówienia

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Małgorzata Kartasiewicz
Tagi:    środki ochrony prawnej   szkoda   siwz

Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 179 ust. 1 pzp uprawnienie to nie przysługuje podwykonawcy. Prawo podwykonawcy do wniesienia odwołania bardzo stanowczo neguje również Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO). W praktyce dochodzi do wielu sytuacji, w których rola podmiotu oficjalnie występującego jako wykonawca sprowadza się do złożenia oferty i podpisania umowy. Zamówienie zaś w całości wykonywać będzie podwykonawca i to głównie on ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jednak art. 179 ust. 1 pzp nie formułuje prawa podwykonawcy, wykonującego nawet całość zamówienia objętego ofertą wykonawcy, do złożenia odwołania od dokonanych z naruszeniem ustawy czynności lub zaniechań zamawiającego. Podwykonawca zatem nie może złożyć jako suwerenny podmiot odwołania (zob. postanowienie KIO z 6 czerwca 2011 r., KIO 1117/11).

Kto może wnieść odwołanie

Przepisy pzp traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej ukierunkowany na zmianę sytuacji wykonawcy, mający mu zapewnić wybór jego oferty jako najkorzystniejszej i w konsekwencji uzyskanie w danym postępowaniu zamówienia. W świetle tych przepisów odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem w danym postępowaniu, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego (zob. wyroki: z 17 kwietnia 2013 r., KIO 719/13, z 22 maja 2012 r., KIO 947/12). Mając to na względzie, ustawodawca ograniczył uprawnienie związane z możliwością wnoszenia środków ochrony prawnej i skorelował je z koniecznością spełnienia przez podmiot wnoszący odwołanie trzech przesłanek.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne