Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Interes wykonawcy w uzyskaniu zamówienia

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Małgorzata Kartasiewicz
Tagi:    środki ochrony prawnej   szkoda   siwz

Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 179 ust. 1 pzp uprawnienie to nie przysługuje podwykonawcy. Prawo podwykonawcy do wniesienia odwołania bardzo stanowczo neguje również Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO). W praktyce dochodzi do wielu sytuacji, w których rola podmiotu oficjalnie występującego jako wykonawca sprowadza się do złożenia oferty i podpisania umowy. Zamówienie zaś w całości wykonywać będzie podwykonawca i to głównie on ma interes w uzyskaniu zamówienia. Jednak art. 179 ust. 1 pzp nie formułuje prawa podwykonawcy, wykonującego nawet całość zamówienia objętego ofertą wykonawcy, do złożenia odwołania od dokonanych z naruszeniem ustawy czynności lub zaniechań zamawiającego. Podwykonawca zatem nie może złożyć jako suwerenny podmiot odwołania (zob. postanowienie KIO z 6 czerwca 2011 r., KIO 1117/11).

Kto może wnieść odwołanie

Przepisy pzp traktują odwołanie jako środek ochrony prawnej ukierunkowany na zmianę sytuacji wykonawcy, mający mu zapewnić wybór jego oferty jako najkorzystniejszej i w konsekwencji uzyskanie w danym postępowaniu zamówienia. W świetle tych przepisów odwołanie nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem w danym postępowaniu, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego (zob. wyroki: z 17 kwietnia 2013 r., KIO 719/13, z 22 maja 2012 r., KIO 947/12). Mając to na względzie, ustawodawca ograniczył uprawnienie związane z możliwością wnoszenia środków ochrony prawnej i skorelował je z koniecznością spełnienia przez podmiot wnoszący odwołanie trzech przesłanek.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne