Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Błąd w obliczeniu ceny

Data publikacji: 04-11-2013 Autor: Małgorzata Brzóska
Tagi:    kontrola   omyłka rachunkowa   siwz

Niektóre uchybienia w zakresie ceny wskazanej w ofercie stanowią podstawę do odrzucenia tej oferty, inne – określone jako omyłki oczywiste – mogą być poprawione przez zamawiającego.

Z praktyki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wynika, że w zdecydowanej większości przypadków jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) cena zawsze stanowi kryterium oceny ofert, przy czym może być to kryterium jedyne lub jedno z kilku, w zależności od decyzji zamawiającego. Konsekwentnie, prawidłowe obliczenie ceny w ofercie ma kluczowe znaczenie dla oceny oferty oraz ewentualnego uzyskania zamówienia przez wykonawcę. Nieprawidłowe obliczenie ceny może prowadzić do odrzucenia oferty przez zamawiającego na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. Odrzucenie oferty jest wówczas bezwzględnym obowiązkiem zamawiającego, co oznacza, że nie ma możliwości zwrócenia się do wykonawcy z wnioskiem o poprawienie nieprawidłowości (uchybień) w zakresie wyliczenia ceny.

Oczywista omyłka

Biorąc jednak pod uwagę art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 pzp, trzeba zauważyć, że nie wszystkie uchybienia w zakresie ceny automatycznie będą skutkowały odrzuceniem oferty. Zgodnie z tym przepisem zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz). Warto nadmienić, że nowelizacja pzp, która weszła w życie 24 października 2008 r., w miejsce pojęcia „omyłka rachunkowa” wprowadziła pojęcie „oczywista omyłka rachunkowa”. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) już wielokrotnie zwracała uwagę, że dla zdefiniowania pojęcia „oczywistości” omyłki rachunkowej znajdzie odpowiednie zastosowanie stanowisko orzecznictwa i doktryny w zakresie oczywistej omyłki pisarskiej.
 

  • Wyrok KIO z 23 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 62/09)


„Omyłka może być (…) uznana za oczywistą, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, bezsporna, niebudząca wątpliwości. (…) konieczność odwołania się do wiadomości specjalnych oraz posłużenie się przy wyjaśnianiu istoty problemu specjalistami w zakresie kosztorysowania wyklucza możliwości uznania ewentualnej omyłki rachunkowej za oczywistą”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne