Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp

 

Czy jeżeli zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zażąda:

 

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy winien od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, żądać dodatkowego oświadczenia z pkt 2) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli wykonawca złożył oświadczenie z pkt 1) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1?

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 potwierdza przecież również wyszczególniony dla osób fizycznych pkt 2) tego ustępu.

 

Zapisy art. 24 pzp podzielone są na dwie części. Pierwsza dotyczy możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie informacji wynikających z dostarczonych przez niego oświadczeń i dokumentów, druga część to działania zamawiającego na podstawie jego wiedzy.

 

Zamawiający ocenia, czy musi wykluczyć wykonawcę na podstawie jego oświadczenia lub/i dokumentów, których może żądać zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) – DzU nr 226, poz. 1817. W art. 24 ust. 2 pzp mamy już powody wykluczenia z postępowania w zakresie wiedzy i dyspozycji zamawiającego, który m.in. musi samodzielnie stwierdzić, czy wykonawcy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, i czy udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne