Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Jerzy Wysocki

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pzp

 

Czy jeżeli zamawiający, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia o dokumentach, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zażąda:

 

  1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
  2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy winien od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, żądać dodatkowego oświadczenia z pkt 2) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli wykonawca złożył oświadczenie z pkt 1) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1?

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 potwierdza przecież również wyszczególniony dla osób fizycznych pkt 2) tego ustępu.

 

Zapisy art. 24 pzp podzielone są na dwie części. Pierwsza dotyczy możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie informacji wynikających z dostarczonych przez niego oświadczeń i dokumentów, druga część to działania zamawiającego na podstawie jego wiedzy.

 

Zamawiający ocenia, czy musi wykluczyć wykonawcę na podstawie jego oświadczenia lub/i dokumentów, których może żądać zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (…) – DzU nr 226, poz. 1817. W art. 24 ust. 2 pzp mamy już powody wykluczenia z postępowania w zakresie wiedzy i dyspozycji zamawiającego, który m.in. musi samodzielnie stwierdzić, czy wykonawcy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, i czy udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne