Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Przynależność do grupy kapitałowej

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Autor: Rys. B. Brosz

Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r. (ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, dalej: nowelizacja) obowiązuje nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania – ze względu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Podstawa do wykluczenia z postępowania zaistnieje wtedy, gdy co najmniej dwóch wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, złoży odrębne wnioski lub oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, skierowane na podstawie art. 24b pzp, wykonawcy ci nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w tym postępowaniu.

Aby więc stwierdzić wystąpienie omawianej przesłanki wykluczenia z postępowania, należy przede wszystkim ustalić, czy wykonawcy należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik). Ustawa ta w art. 4 pkt 14 przez pojęcie grupy kapitałowej rozumie wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne