Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Przynależność do grupy kapitałowej

Data publikacji: 01-10-2013 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski
Autor: Rys. B. Brosz

Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) po nowelizacji z dnia 12 października 2012 r. (ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, dalej: nowelizacja) obowiązuje nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania – ze względu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej. Podstawa do wykluczenia z postępowania zaistnieje wtedy, gdy co najmniej dwóch wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, złoży odrębne wnioski lub oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, skierowane na podstawie art. 24b pzp, wykonawcy ci nie wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w tym postępowaniu.

Aby więc stwierdzić wystąpienie omawianej przesłanki wykluczenia z postępowania, należy przede wszystkim ustalić, czy wykonawcy należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: ukik). Ustawa ta w art. 4 pkt 14 przez pojęcie grupy kapitałowej rozumie wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne