Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Koszty odwołania

Data publikacji: 01-04-2010 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zniosła możliwość wnoszenia środka ochrony prawnej w postaci protestu, pozostawiając wykonawcom tylko dwa środki, tj. odwołanie i skargę.

 

W przypadku zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych odwołanie może dotyczyć wyłącznie czterech przypadków określonych w art. 180 ust. 2 pzp, natomiast w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej od progów unijnych każdej czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy, jak i zaniechania czynności, do której mocą ustawy jest zobowiązany.

 

Poza zachowaniem terminów na wniesienie odwołania, warunkiem jego rozpatrzenia jest wniesienie wpisu, którego wysokość uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia.

 

Zasady dotyczące uiszczenia wpisu reguluje art. 187 pzp, z którego wynika, że odwołanie podlega rozpoznaniu tylko wówczas, jeżeli nie zawiera błędów formalnych oraz najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania uiszczono wpis w wysokości odpowiedniej do wartości i przedmiotu zamówienia.

 

Dowód uiszczenia wpisu winien być dołączony do odwołania, a w przypadku jego braku prezes KIO wzywa odwołującego do złożenia dowodu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrócenia odwołania. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie oraz po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu, prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia, informując również o tym zamawiającego i przesyłają c mu odpis postanowienia. Zwrócenie odwołania nie wywołuje żadnych skutków związanych z wniesieniem odwołania do prezesa Izby (m.in. nie jest możliwe wniesienie skargi).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne