Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Tryby niekonkurencyjne a usługi niepriorytetowe

Data publikacji: 02-09-2013 Autor: Krystyna Rosół
Autor: Rys. B. Brosz

Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki.

Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: Prezes UZP). Czuwa on nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, a w szczególności kontroluje proces udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą.

Zasady prowadzenia kontroli określone zostały w rozdziale 3 działu V ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów pzp, które mogło mieć wpływ na jego wynik, Prezes UZP może wszcząć z urzędu lub na podstawie uzasadnionego wniosku kontrolę doraźną uprzednią (przed zawarciem umowy z wykonawcą) lub następczą (po zawarciu umowy).

Ustawa nie wskazuje, kto może być wnioskodawcą, przez co należy rozumieć, że prawo zawiadomienia Prezesa UZP w trybie art. 165 pzp w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia przepisów przysługuje każdemu podmiotowi. Należy dodać, że wszczęcie kontroli doraźnej może nastąpić wyłącznie w okresie przed upływem 4 lat od zakończenia postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne