Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Data publikacji: 01-08-2013 Autor: Edyta Snakowska-Estorninho
Tagi:    rażąco niska cena

Właściwa weryfikacja cen z rażąco niską ceną jest kluczowa z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty to nie tylko uprawnienie, lecz także obowiązek zamawiającego.

Ustawodawca nie określił przesłanek, jakie mają wskazywać na konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej przez niego ceny. Decyzja zostawiona jest więc uznaniu zamawiającego, który ma każdorazowo ocenić, czy zachodzą podstawy do żądania wyjaśnień w zakresie cen złożonych ofert. Powstaje więc pytanie, kiedy zamawiający powinien powziąć uzasadnioną wątpliwość w zakresie cen złożonych ofert i czy ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zapewnia mu skuteczne narzędzia do weryfikacji ofert w tym zakresie.

Czynności badania i oceny ofert

Czynności obejmujące badanie i ocenę ofert są po sporządzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu najważniejszymi czynnościami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odrzucenie oferty nie jest samoistną czynnością prawną, ale elementem badania i oceny ofert. Wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek odrzucenia oferty wskazanych w art. 89 ust. 1 pzp powoduje powstanie po stronie zamawiającego obowiązku, a nie prawa odrzucenia takiej oferty. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp złożenie przez wykonawcę oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia jest podstawą odrzucenia oferty.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne