Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Jak potwierdzić udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Data publikacji: 01-07-2013 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie   podmiot trzeci
Autor: Rys. A. Szczęsna

Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

Stosownie do dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca, korzystając z wymienionych we wskazanym przepisie zasobów podmiotów trzecich, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie nimi dysponował w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b pzp in fine).

W ustawie nie wskazano, co ma stanowić treść takiego zobowiązania ani jaką ma ono przybrać formę. Skutkuje to tym, że w praktyce nasuwa się wiele wątpliwości. Nie rozwiewa ich również nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie), które zastąpiło rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (DzU nr 226, poz. 1817).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne