Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Marta Lamch-Rejowska
Autor: Rys. B. Brosz

Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji.

Skutkiem „antykryzysowej” nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), dokonanej ustawą z dnia 5 listopada 2009 r., jest instytucjonalne rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wykluczenia wykonawcy. Konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę nowej konstrukcji prawnej w zakresie oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy jest nowy katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Status prawny wykonawcy

Rozstrzygnięcie negatywne, co do przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, następuje w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, w przypadku postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zamawiający może żądać, zaś jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekracza te progi zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne