Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Marta Lamch-Rejowska
Autor: Rys. B. Brosz

Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji.

Skutkiem „antykryzysowej” nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), dokonanej ustawą z dnia 5 listopada 2009 r., jest instytucjonalne rozdzielenie warunków udziału w postępowaniu od przesłanek wykluczenia wykonawcy. Konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę nowej konstrukcji prawnej w zakresie oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy jest nowy katalog dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Status prawny wykonawcy

Rozstrzygnięcie negatywne, co do przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, następuje w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 powołanego rozporządzenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, w przypadku postępowań o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych zamawiający może żądać, zaś jeżeli szacunkowa wartość zamówienia przekracza te progi zamawiający żąda aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne