Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zwrot wadium

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Grzegorz Mazurek

Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w brzmieniu sprzed tzw. małej nowelizacji przewidywała zwrot wadium z urzędu przez zamawiającego w następujących przypadkach:

 

  1. upłynięcia terminu związania ofertą (dotyczyło to wszystkich wykonawców; należy jednak pamiętać, że termin związania ofertą mógł zostać przedłużony),
  2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (co oznaczało blokowanie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu wadium do momentu podpisania umowy z wybranym wykonawcą),
  3. unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia, kiedy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

 

Oprócz powyższych przypadków zwrot wadium mógł nastąpić również na wniosek wykonawcy.

 

W przypadku wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, sytuacja była znacznie bardziej skomplikowana z uwagi na brzmienie art. 46 ust. 4a pzp. Nakazywał on bowiem zatrzymanie wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw (tzw. wezwanie z art. 26 ust. 3 pzp) nie złożył ich, chyba że udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne