Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 2)

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska

Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpoprzednim numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówione zostały zmiany m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia oraz zasad żądania dokumentów. W tym wydaniu prezentujemy kolejne zmiany.

Dokumenty podmiotu trzeciego

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2009 r. nr 226, poz. 1817), w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp – może żądać, w stosunku do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, iż żądanie to nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy podmioty te wezmą udział w realizacji zamówienia. Jeżeli podmiot trzeci nie będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, a jedynie udostępni swoje zasoby, wtedy zamawiający jest pozbawiony takiego prawa.

 

Szczególną uwagę przy formułowaniu zapisów siwz należy zwrócić na treść art. 26 ust. 2c pzp, z którego wynika, że jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne