Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 2)

Data publikacji: 03-05-2010 Autor: Agnieszka Szulakowska

Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wpoprzednim numerze miesięcznika „Przetargi Publiczne” omówione zostały zmiany m.in. w zakresie warunków udziału w postępowaniu, opisu sposobu dokonywania oceny ich spełnienia oraz zasad żądania dokumentów. W tym wydaniu prezentujemy kolejne zmiany.

Dokumenty podmiotu trzeciego

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU z 2009 r. nr 226, poz. 1817), w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp – może żądać, w stosunku do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w § 2 rozporządzenia. Należy jednak pamiętać, iż żądanie to nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy podmioty te wezmą udział w realizacji zamówienia. Jeżeli podmiot trzeci nie będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, a jedynie udostępni swoje zasoby, wtedy zamawiający jest pozbawiony takiego prawa.

 

Szczególną uwagę przy formułowaniu zapisów siwz należy zwrócić na treść art. 26 ust. 2c pzp, z którego wynika, że jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne