Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: mec. Anna Specht-Schampera
Tagi:    podmiot trzeci

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera


Żądanie dokumentów

Z rozporządzenia wynika, iż w postępowaniu do 125 tys. euro w ogłoszeniu i siwz możemy żądać tylko oświadczeń. Czy w umowie mogę zażądać od wykonawcy dokumentów, na które wcześniej przedłożył oświadczenia, np. uprawnienia budowlane, elektryczne, zaświadczenia o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa, a także już podpisane umowy z podwykonawcami, jeżeli będzie oczywiście z nich korzystał? Czy adekwatna jest sytuacja z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej potrzebnym m.in. do potwierdzenia poprawnej reprezentacji? Czy w przypadku nieprzedłożenia tych dokumentów przez wykonawcę powyższe skutkować będzie niepodpisaniem umowy ze względu na niespełnienie jej zapisów?

 

Należy wyraźnie odróżnić żądanie od wykonawców dokumentów i oświadczeń w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, od żądania od wykonawców dokumentów na etapie poprzedzającym bezpośrednio zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą.

 

Pzp zezwala zamawiającym, aby w siwz podali informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (np. art. 36 ust. 1 pkt 14 pzp). Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach owych formalności żądać od wykonawcy, z którym ma być zawarta umowa, przedłożenia uprawnień budowlanych, zaświadczeń o przynależności do okręgowej izby inżynierów budownictwa dotyczących osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia, tym bardziej iż wymóg taki znajduje swoje uzasadnienie w przepisach prawa budowlanego. W razie uchylenia się wykonawcy od zakreślonych przez zamawiającego w siwz obowiązków poprzedzających zawarcie umowy, zamawiający może podjąć działania przewidziane w pzp poprzez uznanie, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp. Tak daleko idących wniosków nie sposób jednak wyciągnąć w odniesieniu do wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne