Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Obliczanie ceny (cz. 1)

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie ryczałtowe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to najważniejszy dokument w całej procedurze udzielania zamówień publicznych. Od jej jakości zależy powodzenie nie tylko procedury udzielenia zamówienia, ale przede wszystkim realizacji zawartej umowy. Siwz określa reguły postępowania od chwili wszczęcia postępowania aż do zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Najważniejsza zasada

Zamawiający i wykonawcy muszą postępować tak, jak zostało to określone w siwz – to najważniejsza zasada ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wynikająca z naczelnego przepisu zawartego w art. 7 ust. 1. Na etapie realizacji umowy zasadę tę wyrażają przepisy zawarte w artykułach:

 

  1. 140 ust. 1 – „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”,
  2. 140 ust. 3 – „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
  3. 144 ust. 1 – „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne