Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Obliczanie ceny (cz. 1)

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie ryczałtowe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to najważniejszy dokument w całej procedurze udzielania zamówień publicznych. Od jej jakości zależy powodzenie nie tylko procedury udzielenia zamówienia, ale przede wszystkim realizacji zawartej umowy. Siwz określa reguły postępowania od chwili wszczęcia postępowania aż do zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Najważniejsza zasada

Zamawiający i wykonawcy muszą postępować tak, jak zostało to określone w siwz – to najważniejsza zasada ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wynikająca z naczelnego przepisu zawartego w art. 7 ust. 1. Na etapie realizacji umowy zasadę tę wyrażają przepisy zawarte w artykułach:

 

  1. 140 ust. 1 – „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”,
  2. 140 ust. 3 – „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
  3. 144 ust. 1 – „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne