Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zdolność kredytowa

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Tagi:    siwz   gwarancja

Od oferenta wymaga się jedynie uprawdopodobnienia „potencjalnej zdolności kredytowej”. Nie można zatem żądać od niego dokumentu stwierdzającego jednoznacznie i bezwarunkowo istnienie takiej zdolności.

Na podstawie art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Obowiązek ten może zostać wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do składania ofert na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. W praktyce wiele problemów przysparza prawidłowa wykładnia § 1 ust. 1 pkt 10 (przed 20 lutego 2013 r. był to pkt 9) tego rozporządzenia, określającego rodzaje dokumentów, na podstawie których zamawiający uzyskuje informację odnośnie do zdolności kredytowej wykonawcy.

Konsekwencje nieprecyzyjnych sformułowań

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, zamawiający w zależności od wartości zamówienia żąda lub może żądać „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzających wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne