Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wykluczenie za przynależność do grupy kapitałowej

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: mec. Zbigniew Pawlak
Autor: Rys. D. Stańda

Od 20 lutego br. obowiązuje nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania. Niestety, ustawa nie wskazuje, jakie obiektywne czynniki należy brać pod uwagę przy ocenie powiązań. Może to prowadzić do bardzo dużej swobody i uznaniowości zamawiających, a w konsekwencji do szerszego korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

Wprowadzony ustawą z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) ustanowił nową przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią tego przepisu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokk), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji między wyko­nawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W zamyśle ustawodawcy

Według projektodawców ratio legis tego przepisu to ustanowienie jednoznacznej regulacji sankcjonującej niedopuszczalne zachowania dotyczące naruszenia zasady uczciwej konkurencji przy ubieganiu się o zamówienie publiczne1. To niezmiernie lapidarne uzasadnienie wydaje się wystarczające, biorąc pod uwagę występujące w praktyce sytuacje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne