Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Jaki wybrać tryb

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Rafał Jędrzejewski

W przypadku tzw. usług niepriorytetowych zamawiający mają do wyboru dwa tryby: negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki. Ich zastosowanie musi być jednak prawidłowo udokumentowane.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 2 grudnia 2009 r. – DzU nr 223, poz. 1778) zmieniła zakres dopuszczalności stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe (m.in. szkoleniowe, prawnicze, ochrony osób i mienia, hotelarskie lub restauracyjne, transportu kolejowego, morskiego lub żeglugi śródlądowej) wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68).

Przed nowelizacją

Do czasu wejścia w życie nowelizacji (do 29 stycznia br.) zamawiający mogli posługiwać się ww. trybami przy udzieleniu zamówienia na usługi niepriorytetowe bez konieczności wykazywania przesłanek dopuszczalności ich zastosowania.  Zamawiający w praktyce korzystali zwłaszcza z możliwości wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, charakteryzującego się szybkością, niewielkim prawdopodobieństwem zakwestionowania jego zastosowania przy pomocy środków ochrony prawnej i zapewniającym w największym stopniu uwzględnienie preferencji zamawiającego, ale jednocześnie stanowiącym zaprzeczenie konkurencyjności i przejrzystości udzielania zamówień publicznych. Z tego powodu przedmiotowe uregulowanie – w świetle komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej i przywoływanego w nim orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – budziło wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym. Wprawdzie dyrektywy unijne mają zastosowanie do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe w ograniczonym zakresie (dotyczącym konieczności przygotowania niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyłącznie w stosunku do zamówień o wartości równej lub wyżej od progów unijnych), jednakże z ww. komunikatu wynikał wniosek, iż zlecanie tego rodzaju usług powinno się odbywać zgodnie z podstawowymi normami prawa wspólnotowego (swobodą przepływu towarów, prawem przedsiębiorczości, swobodą świadczenia usług, niedyskryminacyjnym i równym traktowaniem, przejrzystością, proporcjonalnością i wzajemnym uznawaniem), jeżeli zamówienie takie jest wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne