Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Jaki wybrać tryb

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Rafał Jędrzejewski

W przypadku tzw. usług niepriorytetowych zamawiający mają do wyboru dwa tryby: negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki. Ich zastosowanie musi być jednak prawidłowo udokumentowane.

Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 2 grudnia 2009 r. – DzU nr 223, poz. 1778) zmieniła zakres dopuszczalności stosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe (m.in. szkoleniowe, prawnicze, ochrony osób i mienia, hotelarskie lub restauracyjne, transportu kolejowego, morskiego lub żeglugi śródlądowej) wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68).

Przed nowelizacją

Do czasu wejścia w życie nowelizacji (do 29 stycznia br.) zamawiający mogli posługiwać się ww. trybami przy udzieleniu zamówienia na usługi niepriorytetowe bez konieczności wykazywania przesłanek dopuszczalności ich zastosowania.  Zamawiający w praktyce korzystali zwłaszcza z możliwości wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, charakteryzującego się szybkością, niewielkim prawdopodobieństwem zakwestionowania jego zastosowania przy pomocy środków ochrony prawnej i zapewniającym w największym stopniu uwzględnienie preferencji zamawiającego, ale jednocześnie stanowiącym zaprzeczenie konkurencyjności i przejrzystości udzielania zamówień publicznych. Z tego powodu przedmiotowe uregulowanie – w świetle komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej i przywoływanego w nim orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – budziło wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym. Wprawdzie dyrektywy unijne mają zastosowanie do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe w ograniczonym zakresie (dotyczącym konieczności przygotowania niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia oraz zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i wyłącznie w stosunku do zamówień o wartości równej lub wyżej od progów unijnych), jednakże z ww. komunikatu wynikał wniosek, iż zlecanie tego rodzaju usług powinno się odbywać zgodnie z podstawowymi normami prawa wspólnotowego (swobodą przepływu towarów, prawem przedsiębiorczości, swobodą świadczenia usług, niedyskryminacyjnym i równym traktowaniem, przejrzystością, proporcjonalnością i wzajemnym uznawaniem), jeżeli zamówienie takie jest wystarczająco powiązane z funkcjonowaniem rynku wewnętrznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne